Waterbouw: dijkbekledingen

Het merendeel van de Nederlandse primaire waterkeringen heeft een bekleding van asfalt. Deze dijkbekleding beschermt het eronder liggende grondlichaam tegen erosie door water, golfaanval en neerslag. De zware golfaanval waarop deze bekleding wordt ontworpen, treedt volgens de ontwerpnormen minder dan eens in de duizend jaar op. Toch gaat de kwaliteit van deze bekledingen in de loop der jaren achteruit door diverse, vaak onbekende factoren. Zeventig procent van de asfaltdijkbekleding is ouder dan dertig jaar en 95 procent is ouder dan twintig jaar.

Samen met gerenommeerde onderzoeksinstituten heeft Kiwa KOAC een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van een integrale beheermethode van dijkbekledingen. Vooral de systematiek van het Voorschrift Toetsen op Veiligheid van een asfaltdijkbekleding speelt hierin een hoofdrol. Het afkeuren van een dijk betekent dat er verbeterwerken of dijkversterkingen moeten worden uitgevoerd om de kering te laten voldoen aan de gestelde eisen. Via een monitoringssysteem kunnen wij bepalen hoe de dijk in de tussenliggende periode moet worden bewaakt om de veiligheid te vergroten. We kunnen daarmee ook informatie inwinnen voor de verbeterwerken.

Kiwa KOAC is actief in het onderzoek van asfaltdijkbekledingen en open steenasfalt, maar voert ook alle inspecties, metingen en analyses uit op dijkbekledingen. Allerlei soorten materiaalonderzoek zoals het keuren van breuksteen kan hiervan deel uit maken. Met onze kwaliteitszorg beogen wij de aanvangskwaliteit van het asfalt te optimaliseren omdat deze cruciaal blijkt te zijn voor het lange-termijngedrag van de dijkbekleding.