Aanvullende certificeringen en diensten

Inspectie

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed. De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar áls er brand uitbreekt is de schade zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan veel dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden gesignaleerd of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen brand. Voorkómen is veel beter én goedkoper dan blussen.

Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende branddetectie- en alarmapparatuur, kleine blusapparaten of zelfs sprinklers. Maar ook door veiligheid te organiseren. Denk aan het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of in vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren.

Waarom inspectie?

Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn.

Want wie weet:

  • welke deskundigheid een installateur moet hebben? 
  • hoe veilig de vertrouwelijke gegevens over de klant en het beveiligde pand zijn opgeborgen? 
  • of een bedrijf zich houdt aan de installatievoorschriften voor bijvoorbeeld brandmeldapparatuur?  
  • of een bedrijf daarbij ook rekening houdt met de wettelijke voorschriften?

Om de eindgebruiker te helpen kan Kiwa NCP, als een onafhankelijke certificatie-instelling, vaststellen of een installatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een KiwaNCP inspectierapport geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de geleverde installatie.

Hoe meld ik me aan voor een inspectie?

Indien u uw installatie wilt aanmelden voor een Kiwa NCP inspectie, kunt u in het rechter 'snel naar' menu op deze website het aanmeldingsformulier downloaden.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers op telefoonnummer 088-9985100.

Overige Producten

Buiten de hoofdactiviteiten Brandbeveiliging en Beveiliging die Kiwa NCP uitvoert kunnen wij u nog diverse andere certificeringen en overige diensten aanbieden. 

Binnen het menu 'Overige Producten' worden deze aan de linkerzijde van deze pagina in submenu's getoond.

Waarom certificeren?

In Nederland kennen we een hoop regels. De meeste eindgebruikers kunnen zelf niet meer nagaan of bepaalde maatregelen goed of onvoldoende zijn. Door het laten certificeren van uw bedrijf op basis van een certificatieschema of beoordelingsrichtlijn kunt u uw klant laten zien dat uw bedrijf beschikt over de benodigde kennis en opgeleid personeel om aantoonbaar een goed product te kunnen leveren.