Voorzitter College van Deskundigen (SIKB)

Algemene omschrijving

De vier onderstaande Colleges worden sinds jaar en dag voorgezeten door één en dezelfde voorzitter. Het voorzitterschap in één hand vergemakkelijkt de onderlinge relatie en besluitvorming, zeker daar waar het vaak over dezelfde groep deskundigen gaat.

Het AccreditatieCollege (AC) en Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming beheren normatieve documenten op het gebied van bodembescherming (vloeren, tanks en leidingen, IBC-werken, bedrijfsriolering, opslagbassins, bedrijfsterreinen, spoelbassins voor bloembollen).

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Tankinstallaties beheert het document BRL SIKB 7800 (voorheen K903). Het College heeft ter ondersteuning een permanente commissie ingesteld, de REIT-commissie.

Het College van Deskundigen (CvD) Tanks, Tankinstallaties en Appendages (TTA) heeft tot taak het functioneren van certificatieschema’s in het werkterrein van Tankinstallaties (tanks, appendages, reinigen en saneren) te begeleiden en Kiwa gevraagd en ongevraagd te adviseren over deze certificatieschema’s. Het College heeft ter ondersteuning een permanente Technische Advies Commissie ingesteld, de CC36-commissie.

Het AC en CCvD Bodembescherming en het CCvD Tankinstallaties zijn onafhankelijke Colleges, ingesteld door het bestuur van SIKB. Het CvD Tanks, Tankinstallaties en Appendages is een onafhankelijk College ingesteld door Kiwa.

De Colleges hebben als doel om alle belanghebbenden bij bovengenoemde documenten inspraak te laten hebben in het ontwikkelen en actueel houden van de betreffende certificatie-, respectievelijk accreditatieschema’s, en het (juiste) gebruik daarvan te bevorderen. De schema’s zijn te vinden op    https://www.sikb.nl/bodembescherming/richtlijnen.

Daarom zijn in de Colleges alle belanghebbende partijen (overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten, opdrachtgevers) op het niveau van deskundige vakspecialisten vertegenwoordigd.

Transparantie, zorgvuldigheid en consensus in de besluitvorming zijn belangrijke uitgangspunten

Taakomschrijving

De voorzitter zit de bijeenkomsten van de Colleges voor. Samen met de secretaris draagt de voorzitter zorg voor de agendering en voorbereiding van de vergaderingen. De voorzitter draagt zorg voor een zorgvuldig en helder besluitvormingsproces van het College, gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke consensus in de besluitvorming.

De voorzitter behartigt de relatie met het bestuur van de SIKB en/of KIWA en neemt tweemaal per jaar deel aan de bestuursvergaderingen van SIKB en incidenteel aan extern overleg.

Profielschets

De voorzitter is sociaal vaardig, representatief en beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen. De voorzitter heeft ruime ervaring met het leiden van vergaderingen en is in staat technisch-inhoudelijke discussies te leiden en doortastend gezamenlijke besluitvorming te genereren. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en heeft draagvlak binnen de sector bodembescherming en/of tankinstallaties om deze taak op zich te nemen, of kan dat draagvlak verwerven.

De voorzitter heeft een academisch werk- en denkniveau en heeft aantoonbare deskundigheid en ervaring in bestuurlijke processen. De voorzitter heeft ervaring met kwaliteitsinstrumenten in brede zin.

De voorzitter heeft affiniteit met de bodembescherming, tankinstallaties of het bredere terrein van ondergrond en milieu en is bereid te investeren in de eigen inhoudelijke kennis en de partijen die in de bodembescherming werkzaam zijn.

Overige informatie

Gemiddeld komen de Colleges vier keer per jaar bijeen. De vergaderingen vinden in de regel plaats in Gouda. De vergaderingen van het AC en CCvD Bodembescherming worden gecombineerd; die van het CCvD Tankinstallaties en het CvD TTA eveneens. De vergaderingen beslaan telkens een dagdeel en worden voorbereid en uitgewerkt door het Programmabureau SIKB, i.c. KIWA. Op jaarbasis beslaat de voorzittersfunctie maximaal 64 werkuren.

Indien gewenst is een financiële vergoeding mogelijk op basis van het aantal bestede uren en gemaakte kosten. Benoeming geschiedt door het bestuur van de SIKB respectievelijk KIWA. De zittingsduur is vier jaar, herbenoeming is mogelijk.

SIKB stimuleert verjonging en diversiteit in al haar gremia. 

Ben je geïnteresseerd en is de rol van Voorzitter College van Deskundigen iets voor jou?

Meer informatie

Meer informatie over de Colleges vindt u op www.SIKB.nl. Voor een mondelinge toelichting wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de directeur, de heer H.H. Koster (06-54245158) of de programmasecretaris, de heer J. Verkade (06-55476415).

Reageren

Belangstellenden kunnen hun interesse voor deze functie schriftelijk kenbaar maken voor 1 september 2021. U kunt uw brief met CV richten aan het bestuur van de SIKB t.a.v. de heer A. Deelen, voorzitter, postbus 420, 2800 AK, Gouda, of per mail naar arie.deelen@sikb.nl.