In deze beoordelingsrichtlijn en bijbehorende protocollen wordt met een vloeistofdichte voorziening een constructie bedoeld zoals een vloer, verharding, wand, bassin, bedrijfsriolering, inclusief fundering, doorvoeren, aansluitingen en overige detailleringen, opgebouwd uit bouwstoffen, die in samenhang waarborgt dat geen bodem bedreigende vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die constructie kan komen.

De aannemer kan voor de certificatie een keuze maken uit één of meerdere van de protocollen. De protocollen maken een onlosmakelijk deel uit van deze beoordelingsrichtlijn. Het gebruik van een protocol is uitsluitend toegestaan in samenhang met deze beoordelingsrichtlijn.

Aanvullend is de beoordelingsrichtlijn een erkenningsregeling voor het Besluit Bodemkwaliteit en daarmee voor een aantal locaties door de wet voorgeschreven.

Per 1 juli 2015 is BRL SIKB 7700 versie 1.3, d.d. 30 oktober 2014 van kracht en opgenomen in de regeling bodemkwaliteit als voorgeschreven normdocument voor de erkenningsregeling voor de aanleg voor bodembeschermende voorzieningen. Ten opzichte van de voorgaande versie zijn aanpassingen gedaan in procedurele sfeer m.b.t. de van toepassing zijnde accreditatienorm ISO/IEC 17065: 2012 en de toepassing van materialen welke voldoen aan een geharmoniseerde europese nom (hEN).

In het kader van de wet- en regelgeving zijn de tankstations openbare verkoop en eigen tankplaatsen met een omzet van meer dan 25m3 per jaar verplicht om een vloeistofdichte voorziening aan te laten leggen door een wettelijk erkende, gecertificeerde aannemer volgens deze BRL.

Voor ander locaties geldt deze wettelijke verplichting over het algemeen niet, echter biedt de aanleg van vloeistofdichte voorzieningen veel voordelen zoals erkende en vakdeskundige aannemers met vele jaren ervaring en onafhankelijke steeksproefsgewijze toezicht tijdens uitvoering. Dit heeft zich bij de aangelegde tankstations vanaf de jaren '90 bewezen.

BRL7700 SIKB “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening”

Protocol 7701 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementen”

Protocol 7702 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton”

Protocol 7703 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met bitumineus materiaal”

Protocol 7704 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag”

Protocol 7711 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting”

(voor de documenten, overgangsregeling en eventuele wijzigingsbladen kunt u terecht bij www.sikb.nl )