In de ambulancezorg worden vier methodische functies in samenhang uitgeoefend: preventie (voorkomen van verdere complicaties); behandeling (cure); verpleging/verzorging van patiënten (care) en begeleiding van patiënten en hun eventuele relaties.

Binnen de ambulancezorg wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende medische hulpverlening (A-1 + A-2 ritten) en besteld vervoer (B-ritten). Indien er sprake is van een A1-rit, dient de ambulance binnen 15 minuten vanaf melding bij de MKA ter plaatse te zijn. Deze ritten zijn niet te plannen en vormen ongeveer 40% van de totale ambulancezorg. Bij een A2-rit geldtde richtlijn dat de ambulance binnen 30 minuten vanaf melding aan de MKA ter plaatse dient te zijn.Van B-ritten, of het zogenaamde besteld vervoer, is bijvoorbeeld sprake wanneer (ernstig) zieke patiënten interklinisch worden vervoerd of wanneer patiënten naar een instelling worden vervoerd, voor therapie of diagnostiek. B-ritten zijn planbaar, in tegenstelling tot A-ritten.

Ambulancezorg bestaat voor meer dan 95% uit reguliere zorg. Voor minder dan 5% wordt zorg verleend in het kader van Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur. Verantwoorde ambulancezorg in reguliere situaties is hierbij het uitgangspunt. Voor de invulling van de extra taken in het kader van de GHOR, worden regionale afspraken gemaakt, op basis van een landelijk GHOR-convenant dat is afgesloten tussen AZN en de Raad van RGF’en.


Binnen het certificatietraject onderscheidt Kiwa een aantal processtappen fasen:

  • Offerte-aanvraag: Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij Kiwa voor de beoordeling van het managementsysteem.
  • Contract: Gaat u keuze uit naar Kiwa als partner in uw certificatieproces, dan kunt u het contract afsluiten. Bij de offerte is een overeenkomst gevoegd.
  • Proefaudit : Voorafgaand aan het certificatietraject kunt u een proefaudit laten uitvoeren. De proefaudit is optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van de norm.
  • Initieel Bezoek en documentatiebeoordeling: Voordat de eigenlijke certificatie audit plaats vindt, brengen wij een inleidend bezoek aan uw organisatie. Het traject start met een beoordeling van onder andere uw (digitale) documenten op het voldoen aan de eisen van de gekozen certificatienorm(en). De documentatiebeoordeling en het initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.
  • Certificatie audit (Initiële Audit): Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. Aan de hand van interviews met managementleden en medewerkers zal KIWA zich tijdens de audit richten op de vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog worden verloren.
  • Periodieke audits : Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een audit. Ook deze audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden.
  • Hercertificatie : Het advies is om vier maanden voor de vervaldatum dient een hercertificatie audit plaats te laten vinden om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen.