Die kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd door Kiwa. Naast de samenstelling van het gas is ook de hoeveelheid overdragen gas van belang. De gashoeveelheidsmeting wordt uitgevoerd door de LNB. Ook de kwaliteitscontrole van de gashoeveelheidsmeting wordt door Kiwa uitgevoerd voor de RNB’s.  Wij werken o.a. voor de regionale netbeheerder, RNB, DSO, toezichthouder NMA en overheid.

De controle van de kwaliteit van de gassamenstelling en de meting van de gashoeveelheid is doorlopend nodig. Er zijn in Nederland ca. 1.100 overdrachtspunten van aardgas (gasoverdrachtstations (GOS)) van de landelijke netbeheerder (Gastransportservices) naar de regionale netbeheerders (650 stuk) en grote industriële afnemers (450).

De meeste controles worden uitgevoerd op basis van door Gastransportservices aangeleverde gegevens over de gaskwaliteit (samenstelling (i.h.b. koolwaterstoffen, kooldioxide (CO2) en stikstof (N2), calorische bovenwaarde of verbrandingswaarde, Wobbe-index). Vanwege het belang van deze gegevens wordt ook de beschikbaarheid van deze gegevens gecontroleerd.

Een belangrijke rol bij de kwaliteitsbepaling spelen de door Gastransportservices ingezette gaschromatografen. Er vindt door Kiwa een steekproefsgewijze controle plaats van de werking van de gaschromatografen en de gegevens van de gebruikte ijkgassen worden ook gecontroleerd.

De controle van de kwaliteit van de gashoeveelheidsmeting gebeurt op basis van een steekproef van 25 GOSsen per jaar. Op die stations wordt een uitgebreide inspectie uitgevoerd (controle kalibratiecertificaten van de gasmeters, instellingen en calibratie van de volumeherleidingsinstrumenten (EVHI), logboeken, storingsregistraties, verzegelingen).

Eventuele afwijkingen worden teruggekoppeld naar Gastransportservices en gerapporteerd aan de RNB.

De ruikbaarheid van het aardgas vormt een belangrijk veiligheidsaspect en waarschuwt de eindgebruiker bij signaleren van het onbedoeld uitstromen van onverbrand gas. Aardgas wordt in Nederland ruikbaar gemaakt door de toevoeging van THT (Tetrahydrothiofeen) door Gastransportservices. Kiwa controleert de ruikbaarheid en het gehalte aan THT door de analyse van gasmonsters en de inzet van een mobiel meetsysteem voor THT. Steekproefsgewijs worden de odorisatie installaties gecontroleerd.

En? Helpt het?

De samenstelling van het in Nederland aan eindgebruikers geleverde gas voldoet aan zéér strenge eisen. De controles die Kiwa uitvoert op de technische installaties en processen van Gastransportservices dragen in belangrijke mate bij aan het kwaliteitsniveau, waardoor de RNB aantoonbaar aan de verplichtingen conform de Gaswet voldoet.