BDA Agrément®

Een BDA Agrément® kan betrekking hebben op de volgende categorieën :
1. Buitengevels
2. Hellende daken
3. Platte daken
4. Vloeren
5. Kelders en andere ondergrondse bouwwerken

In het algemeen heeft de beoordeling betrekking op waterdichtheid , thermische isolatie en allerlei afwerkingen voor de bescherming van de gebouwschil , zowel voor nieuwbouw en bestaande bouw (renovatie).

Richtlijnen:
BDA Guideline - BDA Agrément®: 2014
Kiwa Guideline K22005 - Kiwa Certificate linked to a BDA Agrément® :2012

Een BDA Agrément® bevat in ieder geval de volgende beoordelingsaspecten:
• toepassingsvoorwaarden;
• referenties;
• onafhankelijk vastgestelde productgegevens;
• overige productgegevens;
• aandachtspunten voor de ontwerper;
• aandachtspunten bij de verwerking / verwerkingsrichtlijnen;
• toetsing aan de bouwregelgeving.

De in het document voorkomende belangrijkste punten van de beoordeling hebben betrekking op thermische prestaties, constructieve eisen en prestaties (bijvoorbeeld windweerstand ), condensatie en waterdichtheid, risico gedrag in relatie tot brand , duurzaamheid en andere aspecten afhankelijk van het product of kit dat is beoordeeld met betrekking tot specifieke normen. Het BDA Agrément® wordt uitgegeven door ECBE en door de voorzitter en / of de verantwoordelijke Assessor ondertekend. Het BDA Agrément® is geautoriseerd door de technisch directeur van BDA Advies. Een BDA Agrément® kan worden gekoppeld aan een KIWA –certificaat.

Een BDA Agrément® is een document waarin alle relevante en karakteristieke eigenschappen van het product zijn vastgelegd. Testen moeten worden uitgevoerd om deze relevante en karakteristieke eigenschappen van het product of systeem vast te stellen. Tevens moeten alle relevante technische informatie en eventuele detailtekeningen ter beschikking worden gesteld. In het document wordt het complete product / systeem beschreven. Er wordt vanuit gegaan dat uw product / systeem zowel in renovatie als in nieuwbouw kan worden toegepast. In het document worden de technische prestaties (producteigenschappen en functionele eigenschappen) zo veel mogelijk in tabelvorm opgenomen. Ook worden principedetails en uitvoeringsaspecten opgenomen.

De geldigheid van het BDA Agrément® bedraagt drie jaar en kan telkens met drie jaar worden verlengd na een positief (beperkt) verificatieonderzoek.

Praktijkonderzoek

Naast bepaalde producteigenschappen wordt de functionaliteit bepaald door de verwerking van het product. Voor de verwerking en de functionaliteit (dienen er in de praktijk ten minste drie werken te worden bezocht, waarvan bij voorkeur ten minste twee in uitvoering. Voor de beoordeling dienen bovendien vooraf de verwerkingsvoorschriften van uw product / systeem beschikbaar te worden gesteld.

Laboratoriumonderzoek

Kiwa BDA Testing maakt een voorstel voor een testprogramma voor het vaststellen van de functionele eigenschappen van het toegepaste product / systeem. Vooraf wordt bepaald welke testen relevant zijn.
Wanneer er voor verschillende onderdelen relevante KOMO Kwaliteitsverklaringen en/of Prestatieverklaringen (DoP’s) aanwezig zijn en ter beschikking worden gesteld zijn deze onderzoeken niet noodzakelijk.

Kiwa Certificaat

Het Kiwa -certificaat is een apart document waarin wordt vermeld dat Kiwa als certificatieinstelling heeft vastgesteld dat de houder van het certificaat voldoet aan de voor het product ( en) of installatie(s) gestelde eisen met betrekking de bijgevoegde BDA Agrément® en dat het Factory Production Control systeem in lijn is met de relevante Kiwa- BDA technische uitganspunten. Het Kiwa certificaat wordt afgegeven door de bevoegde Kiwa vestiging in het desbetreffende land.