Helaas is de praktijk onverbiddelijk en treden in sommige gevallen problemen op die vooraf niet te voorzien zijn. In de praktijk blijkt dat de vooraf bedachte constructie niet altijd kan worden gerealiseerd. Tussentijdse wijzigingen in ontwerp, toe te passen materialen en twijfelachtige uitvoering, onvoorziene vertragingen en bezuinigingen kunnen de oorzaak zijn van bouwgebreken. Dit heeft meestal ingrijpende financiële gevolgen en leidt tot verstoorde relaties tussen de bouwparticipanten.

In de meeste gevallen kunnen deze problemen in goed onderling overleg worden opgelost. Soms blijft onduidelijk wie verantwoordelijk is voor deze gebreken. Door de onafhankelijke opstelling is BDA Dakadvies de ideale partner om in conflicten te kunnen bemiddelen. In eerste instantie kan gedacht worden aan het opstellen van een bindend advies. Beide partijen leggen hun vragen voor en tekenen een zogenaamde Acte van Compromis waarin partijen aangeven zich te zullen conformeren aan de uitspraken van BDA.

Op deze wijze kan een gang naar de rechter worden voorkomen. De praktijk leert dat de belangen soms zodanig groot zijn en de conflicten dusdanig oplopen dat het opstellen van een bindend advies niet meer mogelijk is. Conflicten worden steeds vaker voor de Rechtbank gebracht. BDA wordt regelmatig door de Rechtbank ingeschakeld voor het opstellen van een deskundigenbericht. U kunt als partij in een geschil de rechtbank of de Raad van Arbitrage verzoeken BDA als getuigendeskundige in het proces in te schakelen.