Wat is een audit?

Een audit wordt beschreven als een kwalitatieve toetsing van het zorgproces of elementen ervan. Het is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten of diensten in de zorg. Tijdens een audit wordt vooral gekeken naar de borging van de diverse processen en de wijze waarop men dit geregeld heeft. Gedurende de uitvoering van de audit zullen aantoonbare bevindingen worden vastgelegd. Deze bevindingen (audituitkomsten) moet de aanvrager inzicht verschaffen over het kwaliteitsniveau in de breedste zin van het woord. De audituitkomsten worden altijd verwerkt in een auditrapportage. Deze bestaat naast een algemeen praktijkrapport uit een aantal auditbevindingen welke tijdens de audit naar voren zijn gekomen en van waaruit de geauditeerde (=auditee) zijn eventuele verbetertraject kan vormgeven. Bij het zorgvuldig uitvoeren van een audit is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen zich conformeren aan de afspraken die gemaakt worden. Het gaat hierbij om logistieke afspraken, procedurele afspraken, gedragsregels en afspraken over de gebruikte instrumenten.

De audit

De Beheersmodel audit zal uitgevoerd worden door twee Kiwa auditoren. Eén van de auditoren vervult de rol van “lead-auditor” terwijl de andere auditor alle verkregen auditgegevens vastlegt en het auditproces bewaakt. Tijdens de audit mag u met max. 3 personen aanwezig zijn. Wilt u hiervan afwijken, dan vernemen wij dit graag van u zodat wij hierover aparte afspraken kunnen maken.

Mocht u vragen hebben over de criteria, mail dan naar fysiotherapie@kiwa.nl en u krijgt spoedig antwoord van een inhoudsdeskundige.

U kunt ook onze webinar betreffende de beheersaudit criteria 2015 bekijken door hier te klikken. let op: de presenatie begint door technisch euvel 40 seconden later.

De Beheersmodelaudit wordt altijd uitgevoerd op de praktijklocatie en toetst de volgende criteria:

1. Centraal Kwaliteitsregister
2. Praktijkorganisatie/inrichting en accommodatie
3. Hygiëne - privacy - veiligheid
4. Klachtenregeling
5. Methodisch handelen

Kosten

Beheersmodel audit, 5 dossiers (solopraktijk) €1120,00 excl. BTW
Beheersmodel audit, 10 dossiers (= 5 FTE) €1330,00 excl. BTW
Beheersmodel audit, 15 dossiers (> 5 FTE) €1540,00 excl. BTW

Indien de organisatie over meerdere locaties beschikt, die allen vanuit dezelfde praktijk AGB-code declareren, wordt de wortelformule toegepast. Voorbeeld: De organisatie bestaat uit 3 locaties, de wortel van 3=1.73, hetgeen betekent dat er 2 locaties bezocht dienen te worden. Op de hoofdlocatie wordt de audit uitgevoerd en op de grootste nevenvestiging wordt een quickscan uitgevoerd waarbij er 5/10 extra dossiers worden getoetst (afhankelijk van het aantal FTE).

Locatiebezoek

Per locatie, (= 5 FTE) binnen 30 km hoofdlocatie € 220,00 excl. BTW
Per locatie, (> 5 FTE) binnen 30 km hoofdlocatie € 330,00 excl. BTW