De Wet Kwaliteitsborging is een feit!

Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging, onderdeel van de Omgevingswet, verandert ook de toezicht op de bouw. Waarbij de meest belangrijke wijziging is dat achteraf bewezen moet worden dat wat gemaakt is, ook daadwerkelijk voldoet aan voorschriften en normen. Maar ook aan de gemaakte afspraken (overeenkomst) met de opdrachtgever.  Achteraf bewijzen?

Dat betekent dat tijdens de uitvoering verslaglegging gedaan moet worden. Uiteraard moet dit onafhankelijk gebeuren en in het belang van de opdrachtgever, of liever gezegd de vergunninghouder!

De externe onafhankelijke kwaliteitsborger moet zichzelf er van overtuigen, middels een borgingsplan dat het voldoet en vast gelegd in dossier ‘bevoegd gezag’.  Naast dit dossier dienen de uitvoerenden zorg te dragen voor het samenstellen van een ‘consumenten’ dossier.

Hou je liever zelf controle?

Zorg dan dat je gecertificeerd wordt conform deze BRL 0507.  Vanuit de overheid wordt het werken met gecertificeerde producten en diensten gestimuleerd.

De Kwaliteitsborger dient op basis van het ontwerp een risicoanalyse op te stellen. Wat kan er fout gaan en hoe groot is de impact als het fout gaat? Onvakkundig aangebrachte wapening kan tot grote gevolgen leiden.  Daarom zal een Kwaliteitsborger zichzelf er van willen overtuigen dat de wapening conform opgave correct is aangebracht. En dit willen vastleggen. Kortom in zijn borgingsplan wordt uitgebreid toezicht op de wapening opgenomen. Bij ieder project opnieuw en door steeds verschillende Kwaliteitsborgers. (personen)

Echter als je in het bezit bent van een certificaat, geborgd met een eigen IKB-schema (interne kwaliteitsbewaking-schema) dan heeft de Kwaliteitsborger een gerechtvaardigd vertrouwen dat je de wapening conform opgave op de juiste manier aanbrengt. Je mag zelf het bewijs aanleveren en de kwaliteitsborger kan volstaan met beperkt toezicht vanuit zijn borgingsplan.

Zo hou je zelf controle over het proces en ben je minder overgeleverd aan de grillen van een Kwaliteitsborger.

De bonus van deze investering is dat je geld gaat besparen door een betere bewaking van jouw kwaliteit. Mede dankzij het IKB-schema worden ‘fouten’ eerder zichtbaar en hersteld. Ook is gebleken dat bedrijven met een goed werkend IKB-schema beter in staat zijn verbeteringen door te voeren en efficiënter werken!


Schema wel/niet gecertificeerd

Hoe werkt het?

 • Wil je het voordeel van:
  • Zelf controle over jullie proces houden
  • Minder aan grillen van een Kwaliteitsborger overgeleverd zijn
  • Minder afhankelijk van anderen worden
  • Efficiënter werken en meer rendement

Dan is certificeren op de BRL 0507 een optie voor jouw en laat je niet afschrikken door de misvatting dat het jullie veel gaat kosten aan extra werkzaamheden en administratieve last.  Want uit ervaring blijkt dat het je meer oplevert dan dat het kost. Mits je het niet enkel doet om het ‘papiertje’ maar om jouw kwaliteit echt te waarborgen en verbeteren.

In hoofdstuk 6 van de BRL 0507 staat aangegeven wat je moet registreren en waar jullie kwaliteitssysteem aan moet voldoen.  Een model IKB schema is als bijlage aan de BRL gevoegd en geeft je houvast bij het inrichten. Als jullie zover zijn, dan komen wij een eerste toelating doen waarin wij:

 • Samen met je jullie kwaliteitssysteem doornemen
 • Inzichtelijk maken waar eventueel nog aanpassingen of aanvulling benodigd is
 • Toetsen of jullie productieproces bij voortduring voldoet aan de eisen uit hoofdstuk 3, 4 en 5 van deze BRL. Vertaalt in jullie IKB schema.

Indien alles voldoet worden er 2 praktijk bezoeken ingepland.  Op locatie wordt dan de vakbekwaamheid en jullie productieproces getoetst aan de vereisten uit jullie IKB-schema. 

Na de toelating ontvangen jullie het certificaat en wordt jaarlijks conform hoofdstuk 7.3 van de BRL audits bij jullie uitgevoerd.

Na ontvangst van het certificaat worden jullie opgenomen in de database van KOMO. Kwaliteitsborgers kunnen dit verifiëren en hun borgingsplan hierop aanpassen.