Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 1009 heeft betrekking op gipskartonplaten die worden toegepast als plaatmateriaal bij niet niet-dragende binnenwanden welke zijn samengesteld uit houten of metalen profielen, één of meerdere (typen) gipskartonplaat en eventueel isolatiemateriaal.
Eventueel kan in combinatie met BRL 1003 “Niet-dragende binnenwanden” een attest-met-productcertificaat worden verleend. Op gipskartonplaten is tevens EN 520 van toepassing.

Op 10 januari 2017 is de vigerende versie van BRL 1009 gepubliceerd.
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 1009 van 15 februari 2012, inclusief het wijzigingsblad van 31 december 2014. De certificaten die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen hun geldigheid op 10 juli 2017.
BRL 1009 is te downloaden via de downloads in de lichtblauwe, rechterkolom.
Bij de toelichting vindt u verder nog vrij te downloaden, aan BRL 1009 gerelateerde documenten.

Voor wie?

Architecten, aannemers, afbouwbedrijven, vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Het Bouwbesluit omvat de Nederlandse bouwregels door het stellen van prestatie-eisen aan gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie erkende normen. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit.
Met het KOMO productcertificaat wordt aangetoond dat de gipskartonplaat voldoen aan de prestatie-en producteisen zoals in BRL 1009 zijn vastgelegd.
Bij combinatie met BRL 1003 kan een KOMO attest-met-productcertificaat worden verleend. Hiermee wordt, naast het bovengenoemde, tevens verklaard dat de binnenwand, mits de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen, geschikt is om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit.
KOMO productcertificaten en KOMO attest-met-productcertificaten zijn in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na certificaatverlening periodiek een verificatie door een certificatie-instelling als Kiwa plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de betreffende producten continue voldoen aan de eisen van de betreffende BRL(’s). Hiermee wordt de kwaliteit van het betreffende product bewaakt.

Processtappen

  • Opvragen BRL 1009 “Gipskartonplaat”, eventueel BRL 1003 “Niet-dragende binnenwanden” en betreffende onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie(s) en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van BRL 1009 en wanneer van toepassing, BRL 1003.

NB: Voor steeds meer bouwproducten worden op Europees niveau eisen gesteld aan de manier waarop prestaties worden bepaald en kenbaar worden gemaakt. Dit betreft de zogenaamde CE-markering. De CE-markering wordt geleidelijk per product ingevoerd. Informeer bij uw aanvraag of op het product uit uw deelgebied CE-markering van toepassing is. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.