Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 1014 heeft betrekking op gipsblokken die worden toegepast bij niet niet-dragende binnenwanden, bedoeld als niet verplaatsbare scheidingsconstructie in de woning- en utiliteitsbouw.
In combinatie met BRL 1003 “Niet-dragende binnenwanden” kan eventueel een attest-met-productcertificaat worden verleend.

Op 31 januari 2017 is de vigerende versie van BRL 1014 gepubliceerd. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 1014 van 11 juli 2012, inclusief het wijzigingsblad van 31 december 2014.
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen hun geldigheid op 1 oktober 2017.
BRL 1014 en het wijzigingsblad zijn te downloaden via de downloads.  Bij de toelichting vindt u verder nog, vrij te downloaden, aan BRL 1014 gerelateerde documenten.

Voor wie?

Architecten, aannemers, afbouwbedrijven, vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Het Bouwbesluit omvat de Nederlandse bouwregels door het stellen van prestatie-eisen aan gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie erkende normen. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit.
Met het KOMO productcertificaat wordt aangetoond dat de gipskartonplaat voldoen aan de prestatie-en producteisen zoals in BRL 1014 zijn vastgelegd.
Bij een combinatie met BRL 1003 kan een KOMO attest-met-productcertificaat worden verleend. Hiermee wordt, naast het bovengenoemde, tevens verklaard dat de binnenwand, mits de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen, geschikt is om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit. KOMO productcertificaten en KOMO attest-met-productcertificaten zijn in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na certificaatverlening periodiek een verificatie door een certificatieinstelling plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de betreffende producten continue voldoen aan de eisen van de betreffende BRL(’s). Hiermee wordt de kwaliteit van het betreffende product bewaakt.

Processtappen

  • Opvragen BRL 1014 “Gipsblokken”, eventueel BRL 1003 “Niet-dragende binnenwanden” en betreffende onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie(s) en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest.
    Indien nodig kan het onderzoek voor de CE-markering met het toelatingsonderzoek voor KOMO gecombineerd worden. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van BRL 1014 en wanneer van toepassing, BRL 1003.