Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 1102 heeft betrekking op gipsvezelplaten die worden toegepast als plaatmateriaal bij niet-dragende binnenwanden welke zijn samengesteld uit houten of metalen profielen, één of meerdere (typen) gipsvezelplaat en eventueel isolatiemateriaal.
Eventueel in combinatie met BRL 1003 “Niet-dragende binnenwanden” of BRL 4321 “Droge afwerkvloeren” kan een attest-met-productcertificaat worden verleend. Op gipsvezelplaten is tevens EN 15283-1 van toepassing.

Op 15 januari 2009 is de vigerende versie van BRL 1102 gepubliceerd en op 31 december 2014 het bijbehorende wijzigingsblad. BRL 1102, het wijzigingsblad en een leaflet zijn te downloaden via de downloads.

Voor wie?

Architecten, aannemers, afbouwbedrijven, vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Het Bouwbesluit omvat de Nederlandse bouwregels door het stellen van prestatie-eisen aan gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie erkende normen. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit.Met het KOMO productcertificaat wordt aangetoond dat de gipskartonplaat voldoen aan de prestatie-en producteisen zoals in BRL 1102 zijn vastgelegd.


Bij een combinatie met BRL 1003 kan een KOMO attest-met-productcertificaat worden verleend. Hiermee wordt, naast het bovengenoemde, tevens verklaard dat de binnenwand, mits de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen, geschikt is om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit.

KOMO productcertificaten en KOMO attest-met-productcertificaten zijn in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na certificaatverlening periodiek een verificatie door een certificatie-instelling als Kiwa plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de betreffende producten continue voldoen aan de eisen van de betreffende BRL(’s). Hiermee wordt de kwaliteit van het betreffende product bewaakt.

Processtappen

  • Opvragen BRL 1102 “Gipsvezelplaat”, eventueel BRL 1003 “Niet-dragende binnenwanden” en/of BRL 4321 “Droge afwerkvloeren” en de betreffende onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie(s) en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest.
    Indien nodig kan het onderzoek voor de CE-markering met het toelatingsonderzoek voor KOMO gecombineerd worden. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van BRL 1102 en wanneer van toepassing, BRL 1003 en/of BRL 4321.

NB: Voor steeds meer bouwproducten worden op Europees niveau eisen gesteld aan de manier waarop prestaties worden bepaald en kenbaar worden gemaakt. Dit betreft de zogenaamde CE-markering. De CE-markering wordt geleidelijk per product ingevoerd. Informeer bij uw aanvraag of op het product uit uw deelgebied CE-markering van toepassing is. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.