Inhoud beoordelingsrichtlijn

Geprofileerde vezelcementplaten (golfplaten) en hulpstukken voor toepassing als dakbedekking voor hellende daken met een dakhelling van 10º t/m 75º en/of gevelbekleding. De dakbedekking/gevelbekleding kan deel uit maken van een dakbedekkings-, gevelbekledingssysteem of een dakbedekkings-/ gevelconstructie.

Vanwege de samenstelling en het toepassingsgebied zijn tevens de eisen van het Besluit bodemkwaliteit NL-BSB van toepassing. Een mogelijkheid om aan te tonen dat aan deze eisen wordt voldaan is certificatie op basis van BRL 5071 “Vooraf vervaardigde vezelcement producten (NL-BSB).Op geprofileerde vezelcementplaten is tevens EN 494 van toepassing.

BRL 1103 is vrij te downloaden via de downloads in de lichtblauwe, rechterkolom.
Bij de toelichting vindt u verder nog vrij te downloaden, aan BRL 1103 gerelateerde documenten.

Voor wie?

Architecten, aannemers, vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Het Bouwbesluit omvat de Nederlandse bouwregels door het stellen van prestatie-eisen aan gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie erkende normen. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit. Met het KOMO attest-met-productcertificaat wordt verklaard dat de geprofileerde vezelcementplaten (golfplaten) en hulpstukken voldoen aan de eisen van BRL 1103 en daarnaast dat de gespecificeerde dak-en gevelconstructies voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, mits de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht worden genomen.

NL-BSB® certificaat (BRL 5071)
Van geprofileerde vezelcementplaten moet worden aangetoond dat aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit wordt voldaan. Een methode hiervoor is certificatie op basis van BRL 5071.
Op basis van BRL 5071 wordt het NL-BSB® productcertificaat verleend. De BRL 5071 heeft betrekking op vooraf vervaardigde vezelcementproducten en stelt eisen die voortkomen uit toepassingen in bouw(-werken) welke in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren. Het NL BSB® productcertificaat is een erkende kwaliteitsverklaring en dient als bewijsmiddel dat voldaan wordt aan de Milieuhygiënische eisen, zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit.
Het KOMO (- en NL-BSB) productcertificaat is in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na certificaatverlening periodiek een verificatie door een certificatie-instelling plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en het betreffende product continue voldoet aan de eisen van de betreffende BRL(-en). Hiermee wordt de (milieuhygiënische) kwaliteit van het betreffende product bewaakt.

Processtappen

  • Opvragen BRL 1103 “Dakbedekking en gevelbekleding met geprofileerde vezelcementplaten”, BRL 5071 “Elementen van vezelcement” en eventueel onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier op deze pagina;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder en producten continue voldoen aan de eisen van BRL 1103 en BRL 5071.

NB: Voor steeds meer bouwproducten worden op Europees niveau eisen gesteld aan de manier waarop prestaties worden bepaald en kenbaar worden gemaakt. Dit betreft de zogenaamde CE-markering. De CE-markering wordt geleidelijk per product ingevoerd. Informeer bij uw aanvraag of op het product uit uw deelgebied CE-markering van toepassing is. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.

Golfplaat wel of geen asbest?

Rond 1992/1993 zijn de bedrijven die golfplaten produceren overgestapt van naar een productmethode waarin geen asbest meer wordt toegepast.
Producten die onder het KOMO-certificaat worden geproduceerd moeten zijn voorzien van de in BRL 1103 gespecificeerde markering. Op basis van deze markering zijn de herkomst en productieperiode herleidbaar.
Bij de overgang van asbesthoudende platen (AT) naar niet asbest houdende platen (NT), heeft Kiwa tevens de voorschriften voor de markeringen aangepast. Voor golfplaten van een door Kiwa gecertificeerde producent is hierdoor is ook nu nog eenvoudig per golfplaat vast te stellen of deze wel of niet asbest bevat (indien de certificatie code op de plaat aanwezig is).

Algemeen geldt het volgende:

  • Asbesthoudende golfplaten: codering 5 cijfers beginnend met 31 of 32.
  • Niet-asbesthoudende golfplaten: codering begint met K gevolgd door 4 of 5 cijfers.

Een uitgebreider overzicht vindt u de toelichting in de hiernaast weergegeven lichtblauwe, rechterkolom.