Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 1105 heeft betrekking op cementgebonden houtspaanplaten die bestemd zijn voor binnen- en/of buitentoepassingen in niet-dragende constructies. Voorbeelden zijn toepassingen als bekleding van binnen-en buitengevels, dakranden en dakkapellen.

In geval van buitentoepassingen moet, naast de eisen uit BRL 1105, tevens worden aangetoond dat aan de samenstellings- en immissie-eisen van het Besluit bodemkwaliteit wordt voldaan. Een mogelijkheid om dat aan te tonen is certificatie op basis van BRL 5071: “Vooraf vervaardigde vezelcement-producten”.

Op 22 augustus 2016 is de vigerende versie van BRL 1105 gepubliceerd. Deze vervangt BRL 1105 van 1 februari 2006 inclusief het bijbehorende wijzigingsblad van 31 december 2014.
BRL 1105 is vrij te downloaden via de downloads in de lichtblauwe, rechterkolom.
Bij de toelichting vindt u verder nog vrij te downloaden, aan BRL 1105 gerelateerde documenten.

Voor Private Label certificaathouders geldt dat er één maal in de twee jaar een controle moet plaatsvinden.
Daarbij worden de volgende aspecten gecontroleerd:

- Klachten;
- Opslag;
- Ingangs- en uitgangscontrole;
- Merken.

Voor wie?

Architecten, aannemers, afbouwbedrijven, vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

De cementgebonden houtspaanplaten worden toegepast in bouwwerken zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit omvat de Nederlandse bouwregels door het stellen van prestatie-eisen aan gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie erkende normen. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit.
Met het KOMO® productcertificaat wordt verklaart dat de cementgebonden houtspaanplaten voldoet aan de in BRL 1105 gestelde product-eisen. Dit draagt bij aan het aantonen dat aan de voor de toepassing gestelde eisen wordt voldaan en geeft daarnaast zekerheid over de kwaliteit van de cementgebonden houtspaanplaat.

NL-BSB® certificaat (BRL 5071)
Van cementgebonden houtspaanplaten die ook voor buitentoepassingen zijn bestemd, moet worden aangetoond dat aan de eisen van wordt voldaan.Op basis van BRL 5071 wordt het NL-BSB® productcertificaat verleend. De BRL 5071 heeft betrekking op vooraf vervaardigde vezelcementproducten en stelt eisen die voortkomen uit toepassingen in bouw(-werken) welke in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren. Het NL BSB® productcertificaat is een erkende kwaliteitsverklaring en dient als bewijsmiddel dat voldaan wordt aan de Milieuhygiënische eisen, zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit.

Het KOMO (- en NL-BSB) productcertificaat is in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na certificaatverlening periodiek een verificatie door een certificatieinstelling plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en het betreffende product continue voldoet aan de eisen van de betreffende BRL(-en). Hiermee wordt de (milieuhygiënische) kwaliteit van het betreffende product bewaakt.

Processtappen

  • Downloaden BRL 1105 “Cementgebonden houtspaanplaat” en eventueel opvragen onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier op deze pagina;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie(s) en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van BRL 1105 en eventueel BRL 5071.

NB: Voor steeds meer bouwproducten worden op Europees niveau eisen gesteld aan de manier waarop prestaties worden bepaald en kenbaar worden gemaakt. Dit betreft de zogenaamde CE-markering. Op cementgebonden houtspaanplaten is EN 13986 van toepassing. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.