Inhoud beoordelingsrichtlijn

Sinds de opkomst van de betonmortelindustrie in het midden van de vorige eeuw heeft op initiatief van de industrie zelf een vorm van externe controle plaatsgevonden om de kwaliteit te borgen en het vertrouwen in de kwaliteit van het geleverde product aantoonbaar te maken. Dat heeft geleid tot het huidige KOMO productcertificaat voor betonmortel.

De beoordelingsrichtlijn, BRL 1801, is van toepassing voor productcertificatie van betonmortel voor toepassing in constructief en niet-constructief beton.

Betonmortel is fabrieksmatig vervaardigde betonspecie. Dit is een mengsel van een homogeen gemengde samenstelling bestaande uit bindmiddel, toeslagmaterialen, water, eventueel hulpstoffen, vulstoffen, vezels en kleurstoffen, gereed voor verwerking op de bouwplaats. Vezelversterkt beton valt niet onder deze definitie. Betonmortel kan wel dienen als basis hiervoor.

De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO® productcertificaat, de volgende typen betonmortel zijn van toepassing:

  • Betonmortel geleverd op prestatie-eisen dan wel levering op samenstelling;
  • Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies;
  • Betonmortel bestemd voor staalvezelbeton;
  • Zelfverdichtende betonmortel;
  • Betonmortel bestemd voor licht beton.

De eisen voor een NL-BSB® productcertificaat voor betonmortel voor betonnen onderdelen (van werken) die in contact kunnen komen met hemel- of grondwater zijn opgenomen in BRL 9338.

NB. Voor betonmortel is geen geharmoniseerde Europese norm beschikbaar. CE-markering is daarom niet van toepassing.

Voor wie?

Producenten van betonmortel; betoncentrales, aannemers, bouw en woning toezicht en adviesbureau’s.

Wanneer is het nodig?

Voor het leveren van betonmortel met KOMO® productcertificaat.

Processtappen

Aanvraag voor een KOMO® productcertificaat
Het bedrijf dient de aanvraag voor een KOMO® productcertificaat schriftelijk in, via het hiernaast vermelde aanvraagformulier.

Indien het bedrijf het KOMO® productcertificaat "Levering op samenstelling" wenst, dient het bedrijf reeds te beschikken over het KOMO® productcertificaat “Levering op prestatie-eisen” of dit productcertificaat gelijktijdig te hebben aangevraagd.

Het KOMO® productcertificaat “Levering op samenstelling” is uitsluitend bedoeld voor betonsamenstellingen die op verzoek van en met instemming van de afnemer worden geproduceerd.

Het bedrijf kan ook een KOMO® productcertificaat voor “zelfverdichtende betonmortel” aanvragen. De aanvrager van een certificaat voor zelfverdichtende betonmortel dient reeds te beschikken over een certificaat voor beton op basis van BRL 1801.

Op basis van de aanvraag wordt door Kiwa een offerte/ certificatieovereenkomst opgesteld en toegestuurd aan het bedrijf. Na ontvangst van de door het bedrijf ondertekende certificatieovereenkomst start de Kiwa het toelatingsonderzoek.

Toelatingsonderzoek
Het door de certificatie-instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze BRL opgenomen proces-, prestatie- en producteisen inclusief beproevingsmethoden. De verplichtingen van de certificatie-instelling, alsmede die van de betonmortel producent ten behoeve van het toelatingsonderzoek zijn in de BRL in detail beschreven.

Certificaatverlening
Na afronding van het onderzoek worden de resultaten door de certificatie-instelling beoordeeld om na te gaan of toekenning van het certificaat kan plaatsvinden. Bij positief resultaat vindt toekenning van het certificaat plaats. Het certificaat vermeld de gecertificeerde soorten betonmortel. Daarna starten de reguliere controles door de certificatie-instelling.

Uitbreiding van het certificaat
Het certificaat kan worden uitgebreid met sterkteklassen en consistentieklassen en eventueel andere typen betonmortel zoals hierboven vermeld.

Controlebezoeken
Na afgifte van het certificaat worden in de regel 5 onaangekondigde controlebezoeken per jaar uitgevoerd, waarin wordt beoordeeld of de producent en de door de producent vervaardigde producten bij voortduring aan de in de BRL genoemde eisen voldoen.