Inhoud beoordelingsrichtlijn

 De certificering van vulstof voor toepassing in asfalt vormt geen onderdeel van deze beoordelingsrichtlijn. Deze valt onder BRL 9041.

In deze beoordelingsrichtlijn wordt onder steenmeel verstaan een fijn verdeeld materiaal, overwegend kleiner dan 63 µm, dat is verkregen door het mechanisch bewerken van steenachtige materialen van kunstmatige of natuurlijke oorsprong. Vooralsnog zijn voor kalksteenmeel, kwartsmeel en vulstof die vrijkomt bij het thermisch reinigen van al dan niet teerhoudend asfalt specifieke producteisen vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn. Indien er een marktbehoefte is om ook andere typen steenmeel te voorzien van een KOMO® productcertificaat zullen daartoe onder toezicht van het college van deskundigen eisen in de beoordelingsrichtlijn worden opgenomen.

De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO® productcertificaat.

Voor wie?

Producenten van steenmeel, betonmortel, betonproducten.

Wanneer is het nodig?

Voor het leveren van steenmeel met KOMO® productcertificaat.

Processtappen

Aanvraag en toelatingsonderzoek
Op basis van een aanvraag door een producent start de certificatie-instelling het toelatingsonderzoek, bestaande uit een initiële beoordeling van het productieproces en kwaliteitssysteem, een geschiktheidsonderzoek voor de te certificeren steenmelen, een verificatie-onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek.

Afgifte van een KOMO® productcertificaat met een geldigheidsduur van 4 maanden
Een KOMO® productcertificaat met een geldigheidsduur van 4 maanden wordt afgegeven als uit het toelatingsonderzoek blijkt dat aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn wordt voldaan. Direct na afgifte van dit certificaat, dan wel zoveel eerder als mogelijk, begint de stageperiode.

Stageperiode
Met de producent wordt de ingangsdatum van de stageperiode vastgelegd. Gedurende deze periode wordt beoordeeld of de producent in staat is de vereiste controles uit te voeren en producten te leveren die aan de eisen voldoen. De stageperiode omvat 3 maanden.

Afgifte van een KOMO® productcertificaat
Na afronding van de stageperiode met positief resultaat wordt een definitief KOMO® productcertificaat afgegeven.

Controlebezoeken
Na afgifte van het certificaat worden er maximaal 4 controlebezoeken per jaar uitgevoerd, tijdens dewelke wordt beoordeeld of de producent en de door de producent vervaardigde producten bij voortduring aan de in de BRL genoemde eisen voldoen.