Inhoud beoordelingsrichtlijn

Deze beoordelingsrichtlijn is uitsluitend van toepassing voor productcertificatie van mengsels van twee of meer poedervormige bouwgrondstoffen (waaronder vezels) overeenkomstig door de producent gespecificeerde samenstelling, bedoeld als halffabricaat voor (steenachtige) bouwmaterialen in de B&U- en GWW sector. De mengsels kunnen als grondstof worden toegepast door producenten van betonmortel, betonproducten en mortels en kunnen verder worden toegepast voor immobilisatie en stabilisatie.

Alle producten waarvoor al een BRL bestaat, worden uitgesloten van certificatie op basis van deze beoordelingsrichtlijn.

De samenstelling van de gecertificeerde mengsels (de soort en herkomst van de bouwgrondstoffen en de daaraan gestelde eisen en het aandeel van de bouwgrondstoffen in het product) voldoen aan de criteria (eigenschap, meetmethode, onderzoekfrequentie) zoals die door de certificaathouder zijn vastgelegd in een productspecificatieblad.

Deze criteria kunnen worden aangevuld met specifieke eisen die door de afnemer van het pro-duct/mengsel worden gesteld. Deze moeten als aanvullende criteria op het productspecificatieblad voor dat mengel/product zijn vermeld en vormen onderdeel van de beoordeling door de certificatie-instelling.

Voor wie?

  • Producenten van betonmortel; betoncentrales, aannemers, bouw en woning toezicht en adviesbureau’s.
  • Producenten van overige cementgebonden mortels, zoals reparatiemortels, vloermortel, mortels voor metselwerk, krimparme mortels etc.

Wanneer is het nodig?

Voor het leveren van mengsels van “poedervormige” bouwgrondstoffen op samenstelling met KOMO® productcertificaat.

Processtappen

Aanvraag en toelatingsonderzoek
De certificatie-instelling start het toelatingsonderzoek op basis van een aanvraag door een producent via het hiernaast vermelde aanvraagformulier. Dit wordt uitgevoerd per productielocatie.

Toelatingsonderzoek
Het door de certificatie-instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen proces-, prestatie- en producteisen inclusief door het bedrijf opgestelde productspecificatieblad(en) en beproevingsmethoden. In bijlage A van de BRL is een voorbeeld van een productspecificatieblad opgenomen. In bijlage B is opgenomen welke vermeldingen op de afleverbon, de verpakking en het productspecificatieblad moeten worden vermeld.

De verplichtingen van de certificatie-instelling, alsmede die van de producent ten behoeve van het toelatingsonderzoek, zijn in hoofdstuk 8 in detail beschreven.

Certificaatverlening
Na afronding van het certificatieonderzoek worden de resultaten door de certificatie-instelling beoordeeld om na te gaan of toekenning van het certificaat kan plaatsvinden. Bij positief resultaat vindt toekenning van het certificaat plaats. Het certificaat vermeld de gecertificeerde producten. Daarna starten de reguliere controles door de certificatie-instelling.

Controlebezoeken
Tijdens de controlebezoeken wordt nagegaan of het bedrijf nog voldoet aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn en dat de producten voldoen aan de eigen productspecificaties voor die mengsels. Ten behoeve van de controle door de certificatie-instelling dient het bedrijf laboratorium-accommodatie en personeel ter beschikking te stellen, indien dit tijdens het controlebezoek wordt gewenst. Controlebezoeken vinden onaangekondigd plaats.

Tijdens een controlebezoek kunnen door of onder toezicht van de certificatie instelling monsters worden getrokken ten behoeve van onderzoek in het laboratorium van het bedrijf ter controle van de samenstelling en/of homogeniteit van het product dan wel externe verificatie.

Het aantal controlebezoeken bij een producent bedraagt als regel 5 per jaar. Het college van deskundigen kan de frequentie aanpassen.

Indien het kwaliteitssysteem van het bedrijf is gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001 met een voor dit onderwerp relevante scope en de certificatie-instelling inzage heeft in de rapporten van de in het kader van de certificatie van het kwaliteitssysteem uitgevoerde audits, kan de certificatie-instelling besluiten het aantal controlebezoeken te reduceren tot 4 per jaar.

In geval daartoe aanleiding bestaat, kan de certificatie-instelling besluiten extra controlebezoeken af te leggen.