Inhoud beoordelingsrichtlijn

Cementgebonden mortels zijn samengesteld uit cement en toeslagmaterialen, eventueel aangevuld met hulp- en/of vulstoffen en/of toevoegingen. Cementgebonden mortels worden al naar gelang hun gebruiksdoel in onderstaande productgroepen ingedeeld:
- betonmortels;
- krimparme cementgebonden mortels;
- reparatiemortels;
- vloermortels en tegelmortels;
- injectiemortel voor voorspankabels;
- mengsels op samenstelling volgens opgave van de afnemer c.q. productspecifi­catie.

Er wordt onderscheid gemaakt in fabrieksmatig vervaardigde natte mortel, fabrieksmatig vervaardigde droge mortel en semi-fabrieksmatig vervaardigde mortel.

De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO® productcertificaat.

Het productcertificaat verklaart dat de cementgebonden mortel voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn. De gecertificeerde mortel (type, sterkteklasse, etc.) wordt nader omschreven in het certificaat.

De beoordeling van de milieu-hygiënische eigenschappen (conform het Besluit bodemkwaliteit) valt niet onder deze beoordelingsrichtlijn. Deze valt onder BRL 9338.

Voor wie?

Producenten van mortels, betonmortel; stapelbouw; bouw- en woningtoezicht.

Wanneer is het nodig?

Voor het leveren van cementgebonden mortels met KOMO® productcertificaat.

Processtappen

Aanvraag en toelatingsonderzoek
Op basis van een aanvraag door een producent, via het hiernaast vermelde aanvraagformulier, start de certificatie-instelling het toelatingsonderzoek. Het toelatingsonderzoek wordt uitgevoerd per productielocatie.

Het toelatingsonderzoek omvat de initiële beoordeling van het bedrijf, een verificatieonderzoek en een beoordeling van de resultaten van een geschiktheidsonderzoek van de mortel.

Afgifte van een KOMO® productcertificaat met een geldigheidsduur van 4 maanden
Een KOMO® productcertificaat met een geldigheidsduur van 4 maanden wordt afgegeven als uit het toelatingsonderzoek blijkt dat aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn wordt voldaan. Direct na afgifte van dit certificaat, dan wel zoveel eerder als mogelijk, begint de stageperiode.

Stageperiode
Met de producent wordt de ingangsdatum van de stageperiode vastgelegd. Gedurende deze periode wordt beoordeeld of de producent in staat is de vereiste controles uit te voeren en producten te leveren die aan de eisen voldoen. De stageperiode omvat 3 maanden.

Afgifte van een KOMO® productcertificaat
Na afronding van de stageperiode met positief resultaat wordt een definitief KOMO® productcertificaat afgegeven.

Controlebezoeken
Na afgifte van het certificaat worden in de regel 5 onaangekondigde controlebezoeken per jaar uitgevoerd, waarin wordt beoordeeld of de producent en de door de producent vervaardigde producten bij voortduring aan de in de BRL genoemde eisen voldoen.