Inhoud beoordelingsrichtlijn

Deze beoordelingsrichtlijn BRL 1905 is van toepassing op mortels voor metselmortel, lijmmortel en voegmortels waar NEN-EN 998-2 en CUR-Aanbeveling 61 aan ten grondslag ligt.

De beoordeling van de milieu-hygiënische eigenschappen (conform het Besluit bodemkwaliteit) valt niet (meer) onder deze beoordelingsrichtlijn. Deze valt onder BRL 9338.

Er wordt onderscheid gemaakt in fabrieksmatig vervaardigde natte mortel, fabrieksmatig vervaardigde droge mortel en semi-fabrieksmatig vervaardigde mortel.

De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO® productcertificaat.

Het KOMO® productcertificaat verklaart dat de mortel voor metselwerk voldoet aan de in deze beoordelingseis vermelde eisen. Voor voegmortel wordt verklaard dat deze voldoet aan CUR-Aanbeveling 61.

Per 8-8-2017 is BRL 1905 Mortels voor Metselwerk gewijzigd. De wijzigingen zijn:

-Besluit Bodemkwaliteit is uit deze BRL gehaald, valt onder BRL 9338;
-Essentiele kenmerken van EN 998-2 zijn (weer) van toepassing verklaard;
-Frequentie kalibratie luchtmeter verlaagd (paragraaf 5.4.3);
-Eisen consistentie verduidelijkt (tabel F.2);
-Diverse tekstuele wijzigingen.

Voor wie?

Producenten van mortels, betonmortel; stapelbouw; bouw- en woningtoezicht.

Wanneer is het nodig?

Voor het leveren van mortels voor metselwerk met KOMO® productcertificaat.

Processtappen

Aanvraag en toelatingsonderzoek
Op basis van een aanvraag door een producent, via het hiernaast vermelde aanvraagformulier, start de certificatie-instelling het toelatingsonderzoek, dat wordt uitgevoerd per productielocatie.

Het toelatingsonderzoek omvat de initiële beoordeling van het bedrijf, een verificatieonderzoek en een beoordeling van de resultaten van een geschiktheidsonderzoek van de mortel.

Afgifte van een KOMO® productcertificaat met een geldigheidsduur van 4 maanden
Een KOMO® productcertificaat met een geldigheidsduur van 4 maanden wordt afgegeven als uit het toelatingsonderzoek blijkt dat aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn wordt voldaan. Direct na afgifte van dit certificaat, dan wel zoveel eerder als mogelijk, begint de stageperiode.

Stageperiode
Met de producent wordt de ingangsdatum van de stageperiode vastgelegd. Gedurende deze periode wordt beoordeeld of de producent in staat is de vereiste controles uit te voeren en producten te leveren die aan de eisen voldoen. De stageperiode omvat 3 maanden.

Afgifte van een KOMO® productcertificaat
Na afronding van de stageperiode met positief resultaat wordt een definitief KOMO® productcertificaat afgegeven.

Controlebezoeken
Na afgifte van het certificaat worden in de regel 5 controlebezoeken per jaar uitgevoerd, waarin wordt beoordeeld of de producent en de door de producent vervaardigde producten bij voortduring aan de in de BRL genoemde eisen voldoen.