Inhoud beoordelingsrichtlijn

Deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing op de KOMO productcertificering van lichte toeslagmaterialen bestemd voor toepassing in beton en cementgebonden mortels dan wel voor andere toepassingen. De beoordeling van de milieuhygiënische eigenschappen (conform het Besluit bodemkwaliteit) valt niet onder deze beoordelingsrichtlijn.

Licht toeslagmateriaal is een steenachtig materiaal met een volumieke massa van de korrels van 2000 kg/m3 of minder of een stortgewicht van 1200 kg/m3 of minder voor toepassing in (constructief) beton dat zowel van kunstmatige als van natuurlijke herkomst kan zijn.

De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO® productcertificaat.

Voor wie?

Producenten van lichte toeslagmaterialen, betonmortel; bouw- en woningtoezicht.

Wanneer is het nodig?

Voor het leveren van lichte toeslagmaterialen met KOMO® productcertificaat.

Processtappen

Aanvraag en toelatingsonderzoek
Op basis van een aanvraag voor een productcertificaat door een producent start de certificatie-instelling het toelatingsonderzoek. Het toelatingsonderzoek wordt uitgevoerd per productielocatie en omvat in het algemeen de keuring van het bedrijf, (verificatie)onderzoek van producten en beoordeling van de resultaten van de productcontrole van het bedrijf gedurende een stageperiode.

Stageperiode
Periode van 3 maanden voorafgaande aan de eventuele toekenning van een productcertificaat waarover een beoordeling plaatsvindt van de resultaten van de productcontrole.

Afgifte van een KOMO® productcertificaat
Een KOMO® productcertificaat wordt, na afronding van de stageperiode, afgegeven als uit het toelatingsonderzoek blijkt dat aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn wordt voldaan.

Controlebezoeken
Na afgifte van het certificaat worden er maximaal 5 controlebezoeken per jaar uitgevoerd, tijdens dewelke wordt beoordeeld of de producent en de door de producent vervaardigde producten bij voortduring aan de in de BRL genoemde eisen voldoen.