Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 4101 deel 09 heeft betrekking op vlakke vezelcementplaten, bevestigd aan een achterliggende bouwconstructie met daarin eventueel een thermische en/of akoestische isolatie. De BRL 4101-serie bestaat uit verschillende delen waarbij in deel 01 de algemene eisen en aansluiting Bouwbesluit zijn vastgelegd en in dit deel 09, de productspecifieke eisen en aansluiting Besluit bodemkwaliteit . Een certificaat kan uitsluitend worden verleend op basis van toetsing aan deel 01 in combinatie met het van toepassing zijnde productspecifieke deel.
Vanwege de samenstelling en het toepassingsgebied zijn tevens de eisen van het Besluit bodemkwaliteit NL-BSB van toepassing. Een mogelijkheid om aan te tonen dat aan deze eisen wordt voldaan is certificatie op basis van BRL 5071 “Vooraf vervaardigde vezelcement producten” (NL-BSB).

Op 13 november 2012 is de vigerende versie van BRL 4101 deel 09 gepubliceerd en op 31 december het bijbehorende wijzigingsblad. BRL 4101 deel 09 en het wijzigingsblad zijn vrij te downloaden via de downloads in de lichtblauwe, rechterkolom.
Bij de toelichting vindt u verder nog overige aan BRL 4101 deel 09 gerelateerde documenten.
Informatie over de algemene eisen vindt u op de productpagina van BRL 4101 deel 01 en de eisen met betrekking tot “Vooraf vervaardigde vezelcement producten” (NL-BSB) op de productpagina van BRL 5071.

Bij Private Label certificaathouders dient er één maal in de twee jaar een controle plaats te vinden. Hierbij zullen de volgende aspecten worden gecontroleerd:

- Klachten;

- Opslag;

- Ingangs- en uitgangscontrole;

- Merken.

Voor wie?

Architecten, aannemers, vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Het Bouwbesluit omvat de Nederlandse bouwregels door het stellen van prestatie-eisen aan gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie erkende normen. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit. Met het KOMO attest-met-productcertificaat wordt verklaard dat de gevelbekleding, mits de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen, geschikt is om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit.
Daarnaast geeft het KOMO attest-met-productcertificaat aan dat de gevelbekleding voldoet aan de overige prestatie-en producteisen zoals in BRL 4101 deel 01 en het betreffende productspecifieke deel zijn vastgelegd.

NL-BSB® certificaat (BRL 5071)
Van vlakke vezelcementplaten moet worden aangetoond dat aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit wordt voldaan. Een methode hiervoor is certificatie op basis van BRL 5071.
Op basis van BRL 5071 wordt het NL-BSB® productcertificaat verleend. De BRL 5071 heeft betrekking op vooraf vervaardigde vezelcementproducten en stelt eisen die voortkomen uit toepassingen in bouw(-werken) welke in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren. Het NL BSB® productcertificaat is een erkende kwaliteitsverklaring en dient als bewijsmiddel dat voldaan wordt aan de Milieuhygiënische eisen, zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit.
Het KOMO (- en NL-BSB) productcertificaat is in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na certificaatverlening periodiek een verificatie door een certificatie-instelling plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en het betreffende product continue voldoet aan de eisen van de betreffende BRL(-en). Hiermee wordt de (milieuhygiënische) kwaliteit van het betreffende product bewaakt.

Processtappen

  • Opvragen BRL 4101 “Gevelbekleding met panelen”, het betreffende productspecifieke deel en eventueel onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder en de producten continue voldoen aan de eisen van betreffende productspecifieke deel.

NB: Voor steeds meer bouwproducten worden op Europees niveau eisen gesteld aan de manier waarop prestaties worden bepaald en kenbaar worden gemaakt. Dit betreft de zogenaamde CE-markering. De CE-markering wordt geleidelijk per product ingevoerd. Informeer bij uw aanvraag of op het product uit uw deelgebied CE-markering van toepassing is. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.