Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 4101 deel 10 heeft betrekking op profielen en platen vervaardigd uit geschuimd Polymeer Composiet voorzien van folie, bestemd voor toepassing als gevelbekleding. De gevelbekleding wordt bevestigd aan een achterliggende bouwconstructie met daarin eventueel een thermische en/of akoestische isolatie. De BRL 4101-serie bestaat uit verschillende delen waarbij in deel 01 de algemene eisen zijn vastgelegd en in dit deel 10, de productspecifieke eisen. Een kwaliteitsverklaring kan uitsluitend worden verleend op basis van toetsing aan deel 01 in combinatie met het van toepassing zijnde productspecifieke deel.

Op 18 december 2012 is de vigerende versie van BRL 4101 deel 10 gepubliceerd en op 31 december 2014 het bijbehorende wijzigingsblad. BRL 4101 deel 10 en het wijzigingsblad zijn vrij te downloaden via de downloads in de lichtblauwe, rechterkolom.
Bij de toelichting vindt u verder nog overige aan BRL 4101 deel 10 gerelateerde documenten.
BRL 4101 deel 01 met de algemene eisen vindt u hier.

Bij Private Label certificaathouders dient er één maal in de twee jaar een controle plaats te vinden.
Hierbij zullen de volgende aspecten worden gecontroleerd:

- Klachten;

- Opslag;

- Ingangs- en uitgangscontrole;

- Merken.

Voor wie?

Architecten, aannemers, vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Het Bouwbesluit omvat de Nederlandse bouwregels door het stellen van prestatie-eisen aan gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie erkende normen. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit. Met de kwaliteitsverklaring wordt verklaard dat de gevelbekleding, mits de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen, geschikt is om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit.
Daarnaast geeft de kwaliteitsverklaring aan dat de gevelbekleding voldoet aan de overige prestatie-en producteisen zoals in BRL 4101 deel 01 en het betreffende productspecifieke deel zijn vastgelegd.

Processtappen

  • Opvragen BRL 4101 deel 01 “Gevelbekleding met panelen”, het betreffende productspecifieke deel en eventueel onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder en de producten continue voldoen aan de eisen van betreffende productspecifieke deel.

NB: Voor steeds meer bouwproducten worden op Europees niveau eisen gesteld aan de manier waarop prestaties worden bepaald en kenbaar worden gemaakt. Dit betreft de zogenaamde CE-markering. De CE-markering wordt geleidelijk per product ingevoerd. Informeer bij uw aanvraag of op het product uit uw deelgebied CE-markering van toepassing is. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.