Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 4101 deel 11 heeft betrekking op platen vervaardigd met mineraal gebonden biomassa, bestemd voor toepassing als gevelbekleding. De gevelbekleding wordt bevestigd aan een achterliggende bouwconstructie met daarin eventueel een thermische en/of akoestische isolatie. De BRL 4101-serie bestaat uit verschillende delen waarbij in deel 01 de algemene eisen zijn vastgelegd en in dit deel 11, de productspecifieke eisen. Een kwaliteitsverklaring kan uitsluitend worden verleend op basis van toetsing aan deel 01 in combinatie met het van toepassing zijnde productspecifieke deel. Voor dit product is geen geharmoniseerde Europese norm beschikbaar.

Op 8 september 2015 de vigerende versie van BRL 4101 deel 11 gepubliceerd. BRL 4101 deel 11 is vrij te downloaden via de downloads in de lichtblauwe, rechterkolom.
Bij de toelichting vindt u verder nog overige aan BRL 4101 deel 11 gerelateerde documenten.
BRL 4101 deel 01 met de algemene eisen vindt u hier.

Bij Private Label certificaathouders dient er één maal in de twee jaar een controle plaats te vinden.
Hierbij zullen de volgende aspecten worden gecontroleerd:

- Klachten;

- Opslag;

- Ingangs- en uitgangscontrole;

- Merken.

Voor wie?

Architecten, aannemers, vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Het Bouwbesluit omvat de Nederlandse bouwregels door het stellen van prestatie-eisen aan gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie erkende normen. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit. Met de kwaliteitsverklaring wordt verklaard dat de gevelbekleding, mits de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen, geschikt is om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit.
Daarnaast geeft de kwaliteitsverklaring aan dat de gevelbekleding voldoet aan de overige prestatie-en producteisen zoals in BRL 4101 deel 01 en het betreffende productspecifieke deel zijn vastgelegd.

Processtappen

  • Opvragen BRL 4101 deel 01 “Gevelbekleding met panelen”, het betreffende productspecifieke deel en eventueel onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder en de producten continue voldoen aan de eisen van betreffende productspecifieke deel.