Er zijn echter ook andere bouw en waterbouwkundige toepassingen mogelijk. De elementen vallen onder vormgegeven bouwstoffen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
Op basis van BRL 5071 wordt het NL BSB® productcertificaat verleend. Het NL BSB® productcertificaat is een erkende kwaliteitsverklaring en dient als bewijsmiddel dat voldaan wordt aan de Milieuhygiënische eisen, zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor wie?

Architecten, aannemers, gemeenten, woningbouwcorporaties, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Sinds 1 januari 2008 gelden nieuwe regels voor het gebruiken van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Deze regels zijn beschreven in het Besluit bodemkwaliteit. Bouwstoffen zijn bijvoorbeeld dakpannen, bakstenen of puinverharding.
Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is te voorkomen dat de bodem (grond en grondwater) en het oppervlaktewater verontreinigd worden door het gebruik van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Daarnaast wordt gestreefd naar hergebruik van grondstoffen, zodat minder materiaal wordt gestort en minder nieuwe grondstoffen hoeven te worden gewonnen.

In principe geldt het Besluit bodemkwaliteit wanneer u grond of bouwstoffen gaat gebruiken of opslaan op of in de bodem. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een oprit of bij het ophogen van uw tuin. U dient dan te voldoen aan de regels van het besluit. Belangrijk is dat u er altijd op dient te letten dat u het oppervlaktewater en/of de bodem niet verontreinigt (de zorgplicht).

Echter voor u als particulier bestaan een aantal vrijstellingen:

  • U bent niet verplicht om de kwaliteit van de bouwstoffen aan te tonen;
  • Indien u een hoeveelheid grond of baggerspecie koopt en het gaat gebruiken op uw terrein, bent u niet verplicht aan te tonen wat de kwaliteit hiervan is. Ook bent u niet verplicht aan te tonen wat de kwaliteit is van de bestaande bodem, waarop u de grond of baggerspecie gaat aanbrengen;
  • Tenslotte hoeft u als particulier niet bij de gemeente te melden dat u grond, baggerspecie of bouwstoffen gaat gebruiken.

Schakelt u als particulier een bedrijf in, bijvoorbeeld een aannemer, dan gelden deze vrijstellingen niet. De aannemer heeft de plicht te zorgen dat wordt voldaan aan de benodigde kwaliteitsbepalingen en de melding bij de gemeente. Ook als u als particulier beroepsmatig bouwstoffen, grond of bagger gebruikt (bijvoorbeeld als hovenier), gelden deze vrijstellingen niet.

Processtappen

  • Opvragen BRL 5071 “Elementen van vezelcement”, eventueel de betreffende product-BRL(’s) zoals hierboven beschrevenen en onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie(s) en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van BRL 5071 en de betreffende product-BRL(‘s).

NB: Voor steeds meer bouwproducten worden op Europees niveau eisen gesteld aan de manier waarop prestaties worden bepaald en kenbaar worden gemaakt. Dit betreft de zogenaamde CE-markering. De CE-markering wordt geleidelijk per product ingevoerd. Informeer bij uw aanvraag of op het product uit uw deelgebied CE-markering van toepassing is. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.

Asbest houdende platen?

Rond 1992/1993 zijn de bedrijven die golfplaten produceren overgestapt van naar een productmethode waarin geen asbest meer wordt toegepast. Bedrijven die door Kiwa zijn beoordeeld in het kader van de KOMO certificering hebben regelmatig toezicht door Kiwa op de productie van de golfplaten. Hierbij worden codes in de golfplaten aangebracht om de herkomst van de golfplaten te kunnen vaststellen.

Bij de overgang van asbesthoudende platen (AT) naar niet asbest houdende platen (NT) heeft Kiwa tevens de codering aangepast. Hierdoor is ook nu nog eenvoudig vast te stellen of een golfplaat asbest bevat (indien de certificatie code op de plaat aanwezig is).

Asbesthoudende golfplaten: codering 5 cijfers beginnend met 31 of 32
Niet-asbesthoudende golfplaten: codering begint met K gevolgd door 4 of 5 cijfers