Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op vooraf vervaardigde keramische producten die kunnen worden toegepast:

 • in bouw(-werken);
 • in of op de (land)bodem;
 • in of op de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam,

welke in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren.

Voorbeelden van keramische producten die vallen onder deze BRL zijn o.a.: metselbaksteen, straatbaksteen, dakpannen, buizen, tegels, steenstrips, gevelbekleding, (raam)dorpels, muurafdekplaten, ....

Keramische producten worden hoofdzakelijk uit klei vervaardigd.
Middels een temperatuurbehandeling van circa 900 °C of hoger gedurende meerdere uren tot een dag ontstaan vormgegeven producten die als duurzaam vormvast zijn aan te merken.

Meer informatie gerelateerde producten

Informatie over specifieke keramische producten is te vinden in het overzicht met gerelateerde producten, o.a.:

 • BRL 1007 Metselbaksteen
 • BRL 1015 Gevelsysteem met droog gestapelde baksteen
 • BRL 1016 Keramische prefab wand- en gevelelementen
 • BRL 1510 Keramische dakpannen en gecoördineerde hulpstukken
 • BRL 2360 Straatbaksteen

Voor wie?

Leveranciers en gebruikers van keramische producten.

Wanneer is het nodig?

Indien de wettelijke verplichting van het Besluit bodemkwaliteit geldt: wanneer keramische producten toegepast worden in toepassingsgebieden die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren.

Een erkend NL-BSB productcertificaat op basis van BRL 5070, geldt als wettig bewijsmiddel om aan te tonen dat aan het Besluit bodemkwaliteit wordt voldaan

Processtappen

Het door de certificatie-instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in de beoordelingsrichtlijn opgenomen producteisen inclusief beproevingsmethoden en omvatten, afhankelijk van de aard van het te certificeren product:

 • Monsteronderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit;
 • Indien er sprake is van deelname aan een bestaand cluster, wordt nagegaan of voldaan wordt aan de toelatingsvoorwaarden van het betreffende cluster;
 • Vaststelling van de keuringsfrequenties van de te onderzoeken parameters;
 • Beoordeling van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem en de implementatie daarvan;

De beoordeling van de implementatie van het kwaliteitssysteem vindt plaats tijdens één bezoek aan de productielocatie. Tijdens dit bezoek wordt ook een monsterneming voor het monsteronderzoek uitgevoerd.

Gecertificeerde bedrijven