Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn BRL 9080 Zetsteen van beton voor de natte waterbouw geeft de privaatrechtelijk voorschriften voor de materialen, eigenschappen, eisen en beproevingsmethoden aangaande zetsteen van beton die gebruikt worden voor de bekleding van taluds of belopen (steenzettingen) bestemd voor natte waterbouw.

Deze BRL is overeenkomstig de Nederlandse norm NEN 7024-1 t/m NEN 7024-3 van toepassing op zetstenen met een lengte en breedte van maximaal 1,5 m, waarmee steenzettingen kunnen worden gemaakt met een relatieve open oppervlakte van 17 % of minder.

Zetstenen zijn bestemd om te worden toegepast voor de bekleding van taluds of belopen (steenzettingen) voor de natte waterbouw.


Deze BRL is niet van toepassing op zetstenen voor ‘droge toepassingen’ als bijvoorbeeld in rotondes en bij taludbekleding bij viaducten etc.


Zetsteen volgens de Nederlandse norm NEN 7024-1 t/m NEN 7024-3 onderscheidt zich in de typen:

  • zetsteen van cementbeton, zonder interlocking en zonder wapening (volgens NEN 7024-2);
  •  zetsteen van cementbeton, met interlocking en zonder wapening (volgens NEN 7024-3);
  •  Blokkenmat A of B

Ten aanzien van het beoogde gebruik zijn de volgende gebruikscategorieën te onderscheiden:

Gebruikscategorie I:

  • gebruik op primaire waterkeringen zoals benoemd in de Waterwet en overige toepassingen waar specifieke eisen zijn ten aanzien van de stabiliteit bij een hydraulische belasting;

Gebruikscategorie II:

  • overige toepassingen in de natte waterbouw.

Producenten van Zetsteen van beton voor de natte waterbouw zijn publiekrechtelijk verplicht dat de zetsteen van beton moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor Ongewapende betonproducten zoals zetsteen van beton geeft BRL 5070 hier de producteisen voor.

Processtappen

Hoe verloopt het certificatieproces:

 1. De producent dient een aanvraag in voor certificatie

 2. Kiwa stuurt de producent een vrijblijvende offerte

 3. De producent zorgt dat hij alle vereiste product-, productiegegevens en registratie-/kwaliteitssysteem op orde    heeft

 4. Kiwa maakt afspraken voor het toelatingsonderzoek op locatie

 5. Bij goed gevolg beoordeelt een reviewer binnen Kiwa de rapportage van het uitgevoerde toelatingsonderzoek

 6. Bij een positieve review wordt het productcertificaat BRL 9080 verstrekt

 7. Vervolgens wordt 6 keer per jaar een controlebezoek uitgevoerd op de productielocatie

Merken en gebruik certificaat en logo

Een gecertificeerde producent mag het verkregen KOMO certificaat en het bijbehorende KOMO logo gebruiken om de gecertificeerde producten te merken. Voor het gebruik maken van het KOMO certificaat en het bijbehorende KOMO logo gelden de voorwaarden volgens het Kiwa reglement voor certificatie.

Op basis van BRL 9080 geeft Kiwa een KOMO Productcertificaat af.

Duurzaamheid en het gebruik van BRL 9080 Zetsteen van beton voor de natte waterbouw

Bij publieke opdrachtgevers zoals rijk, provincies, gemeenten en waterschappen wordt duurzaamheid als thema steeds belangrijker. Dit uit zich ook in bestekken voor het uitvoeren van infrawerken, al dan niet met behulp van EMVI criteria op het gebied van duurzaamheid.

Ook de producenten van betonnen infraproducten hebben met deze ontwikkeling te maken. Het gaat daarbij dan ook om de producenten van bestratingsmaterialen en zetstenen van beton.

Om een opdracht voor levering te krijgen, via een aannemer of rechtstreeks, moeten ze zo goed mogelijk inspelen op de gestelde eisen. In veel van dergelijke bestekken komen dan eisen om de hoek kijken mbt de mki waarde (milieukosten indicator) en/of het percentage secundaire materialen (circulariteit). De mki waarde wordt afgeleid van een LCA en vormt samen met het percentage secundaire materialen het milieuprofiel van een product.

Met de nieuwe Kiwa Beoordelingsrichtlijn K11002 van Kiwa kan getoetst worden of fabrikanten van zetstenen hun producten conform vereiste milieuprofielen vervaardigen en worden zaken als aard en herkomst van grondstoffen, mengselsamenstellingen, gebruik van secundaire grondstoffen, gegevens over energiegebruik, gekwalificeerd personeel, gevalideerde softwaretools en conformiteit aan (inter)nationale normen en regels getoetst.

Een Duurzaamheidsverklaring die door de producent wordt afgegeven leidt tot gewaarborgde milieuprofielen voor de beschreven producten.

Voor wie?

Het certificatieschema BRL 9080 is bedoeld voor producenten van zetsteen van beton voor de natte waterbouw die naar hun opdrachtgevers aan willen tonen dat ze voldoen aan de gevraagde eisen voor zetsteen.

Ministerie - Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, (hoofd)aannemers, ingenieursbureau's, toezichthouders en prefab betonproducenten.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde zetsteen van beton voor de natte waterbouw. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de zetsteen van beton is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven