Inhoud beoordelingsrichtlijn

E-bodemas is bedoeld om te worden toegepast in ongebonden toepassingen op of in de bodem. In BRL 9302 deel 1 zijn de civiel-technische eisen vastgelegd. In deel 2  zijn de milieuhygiënische eisen vastgelegd waarmee wordt voldaan aan de samenstelling- en emissie eisen van van het Besluit bodemkwaliteit.

Om materiaal onder deze beoordelingsrichtlijn te kunnen certificeren dient het materiaal te voldoen aan de volgende definities:

E-bodemas

Een bruin tot zwart gekleurd, rond en/of hoekig over het algemeen poreus materiaal, met een korrelopbouw vergelijkbaar met grof zand, dat bestaat uit gesinterde, deels gesmolten vliegas, dat wordt gevormd tijdens het verbrandingsproces in poederkoolgestookte elektriciteitscentrales.

Voor wie? 

Producenten van E-bodemas, aannemers

Processtappen

Toelatingsonderzoek

Het toelatingsonderzoek voor het productcertificaat bestaat uit de volgende onderdelen:
- beoordeling van het kwaliteitssysteem van de producent: de certificatie-instel­ling verifieert of het kwaliteitssysteem voldoet aan de gestelde eisen en beoordeelt de doel­treffendheid en juiste toepassing;
- beoordeling van het product met betrekking tot de producteis.

Verificatieonderzoek

Het verificatieonderzoek is een onderzoek van een monster, getrokken door of onder toezicht van de certi­ficatie-instelling, door de producent en/of een onafhankelijk laboratorium. Het verificatieonderzoek heeft tot doel de betrouwbaarheid van de met een bepaalde meetmetho­de verkregen resultaten te verifiëren.

Controle door de certificatie-instelling

Na toekenning van de kwaliteitsverklaring zal er controle plaatsvinden door de certifica­tie-instelling.

Geldigheidsduur kwaliteitsverklaring

Na positieve afronding van het toelatingsonderzoek wordt een KOMO® productcertificaat verstrekt.

De geldigheidsduur van de kwaliteitsverklaring is onbeperkt, tenzij in het certificatiereglement van de certificatie-instelling een andere geldigheidsduur is voorgeschreven. De certificatie-instelling stelt bij voortduring op basis van de resultaten van de periodieke beoordelingen vast of het certificaat kan worden voortgezet of niet.