Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL 9304 bbevat die civieltechnische eisen van fosforslakmengsel voor toepassing in GWW-werken. Fosforslak ontstaat als vloeibaar gesteente bij de elektrochemische ontsluiting van fosfor uit fosfaaterts. In de BRL zijn alle relevante eisen opgenomen gericht op de toepasbaarheid in GWW-werken. De af te geven certificaten worden aangeduid als KOMO® productcertificaat.

Voor de milieuhygienische eisen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan een NL BSB®productcertificaat worden verkregen op basis van BRL 9345 voor slakken en slakmengsels. 

Voor wie?

Leveranciers, adviesbureaus, aannemers, gemeente, bevoegd gezag, opdrachtgevers, laboratoria.

Wanneer is het nodig?

Bij het toepassen van fosforslakmengsels in GWW-werken.

Processtappen

Offerte aanvragen bij Kiwa (zie aanvraagformulier in kader rechts); Kiwa stelt een offerte-overeenkomst op gebaseerd waarin alle uitgangspunten voor het certificatietraject en de periode na certificaatverlening zijn opgenomen;

Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 9304. Na positief besluit ontvangt u het KOMO productcertificaat;

Na certificaatverlening volgt periodieke verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden vier bedrijfsbezoeken plaats.