Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn BRL 9313 heeft betrekking op zand uit dynamische wingebieden, d.w.z. gebieden die deel uitmaken van, of in open verbinding staan met vaarwater. Wanneer zand op of in de bodem wordt toegepast (bijvoorbeeld als zand in zandbed, zand in aanvulling en ophoging en als draineerzand) moet het aantoonbaar voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.

In de BRL 9313 worden aan het zand eisen gesteld met betrekking tot de milieutechnische specificaties voor grond en baggerspecie, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. De milieuhygiënische kwaliteit van het zand wordt getoetst aan de achtergrondwaarden voor grond.

Herkomst en ketenverantwoordelijkheid

De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als NL BSB® productcertificaat. Dit NL BSB certificaat is geldig voor zand afkomstig uit een wingebied of depot. Voor de winning van het zand uit een wingebied beschikt de certificaathouder over een concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar. De toestemming kan binnen een wingebied beperkt zijn tot nader vastgelegde winvakken. De BRL 9313 voorziet in de traceerbaarheid van het onder BRL 9313 geleverde zand. Deze ketenverantwoordelijkheid wordt aangegeven met niveaus. De volgende 5 niveaus worden daarbij onderscheiden:

  • Niveau I: winning zout zand uit maritieme wingebieden
  • Niveau II: zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
  • Niveau III: ontzilt zand
  • Niveau IV: zoet zand / ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
  • Niveau V: winning zoet zand uit niet-maritieme wingebieden

De certificaathouder kan op één of meerdere niveaus actief zijn. Bij levering van het gecertificeerde product dient te worden aangegeven wat de herkomst van de partij is en onder welk niveau wordt geleverd. Het certificaat en afleverbon is een erkend bewijsmiddel mits aantoonbaar blijft dat deze documenten bij het geleverde zand behoren. Bij levering aan een andere certificaathouder neemt de afnemer de verantwoordelijkheid over en brengt het zand onder eigen certificaat op de markt. De ketenverantwoordelijkheid borgt dat binnen het kwaliteitssysteem van certificaathouders de levering herleidbaar is vanaf zandwinning.

Voor wie?

Leveranciers, adviesbureaus, aannemers, toezichthouders, opdrachtgevers en laboratoria.

Processtappen

Bij het toepassen van zand op of in de bodem, waarbij het zand niet afkomstig is uit landwinning maar uit gebieden die deel uitmaken van, of in open verbinding staan met vaarwater. Voor zand uit landwinning wordt verwezen naar de BRL 9321, zie geheel onderaan in het kader "Gerelateerde producten" onder: Industriezand en (gebroken) industriegrind.

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa met het aanvraagformulier certificatie (zie kader rechts); Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven in welk(e) wingebied(en) en vaste depotlocatie(s) de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 9313. Na positief advies ontvangt u het certificaat. U mag daadwerkelijk zand leveren onder certificaat nadat u met het certificaat een erkenning van Rijkswaterstaat (Bodem+) heeft ontvangen.
  • Na certificaatverlening volgt periodiek verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden minimaal 2 controlebezoeken plaats en wordt voor ontzilt zeezand 4 keer per jaar de ontzilting beoordeeld.