Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn BRL 9317 heeft betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van "poreus gesteente van vulkanische oorsprong" zoals lava- en tufstenen, Bims en Flugsand. Deze materialen worden o.a. toegepast als ophoog- en aanvulmateriaal, als wegfundering en in drainagetoepassingen voor onder andere wegen, dijken, containervelden in de tuinbouw en verhardingslagen onder sportvelden.

Deze producten dienen bij toepassing op of in de bodem te voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit.

Met het NL BSB productcertificaat op basis van de BRL 9317 kunnen deze producten worden voorzien van een wettelijk bewijsmiddel in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor wie?

Leveranciers, adviesbureaus, aannemers, gemeente, toezichthouders, opdrachtgevers, laboratoria.

Wanneer is het nodig?

Bij het toepassen van poreus vulkanisch gesteente op of in de bodem (in GWW werken)

Processtappen

  • Offerte aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u de producttype(n) en winplaats / productielocatie aan te geven.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 9317. Na positief besluit ontvangt u het certificaat. U mag daadwerkelijk uw materialen leveren onder certificaat nadat u met het certificaat een erkenning van Rijkswaterstaat (Bodem+) heeft ontvangen.
  • Na certificaatverlening ziet de certificatie instelling er op toe dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden 2 of 4 controlebezoeken plaats