Inhoud beoordelingsrichtlijn

De in deze beoordelingsrichtlijn (BRL 9320) opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor, c.q. de instandhouding van een attest-met-productcertificaat voor de milieuhygiënische eigenschappen van bitumineus gebonden mengsels voor toepassing in:

  • verhardingslagen als bedoeld in de Standaard RAW Bepalingen;
  • bitumineus gebonden bekledingsconstructies in kust- en oeverwerken als bedoeld in de Standaard RAW Bepalingen;
  • andersoortige asfaltverhardingen en –bekledingen.

Hierbij is onder andere te denken aan vliegvelden, bedrijfsvloeren, agrarische asfaltverhardingen, parkeerdaken, sportvloeren, industrieterreinen, tankterpen, brandvijvers en opslagbassins.

Een bitumineus gebonden mengsel is een mengsel van minerale grondstoffen en een bitumineus bindmiddel. Afhankelijk van het mengseltype kunnen ook toeslagstoffen als polymeren, pigmenten of vezels worden toegevoegd. Het mineraal aggregaat wordt gemengd met het bitumineus bindmiddel, de vulstof, het eigen stof en eventueel toeslagstoffen, zodanig dat een homogene menging en omhulling worden verkregen. Hiertoe wordt de viscositeit van het bindmiddel verlaagd door verwarmen, emulgeren of schuimen.

De samenstelling van bitumineus gebonden mengsels kan sterk uiteenlopen. De grondstoffen zijn echter in principe steeds dezelfde; alleen de mengverhouding varieert. Het tijdelijk opslaan van het mengsel en het beladen van de vrachtwagens met het mengsel behoren ook tot het productieproces, echter niet het feitelijke transport.

Voor wie?

Asfaltcentrales en GWW-bedrijven

Wanneer is het nodig?

Bij de productie van bitumineus gebonden mengsels (asfalt)

Processtappen

Overeenkomstig het algemene reglement van de certificatie-instelling, wordt door het bedrijf een aanvraag ingediend. De ontvangst van een aanvraag is de start van een toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek omvat de vaststelling van de doeltreffendheid en het op de juiste wijze hanteren van een kwaliteitssysteem conform deze BRL 9320 en het schriftelijk vastleggen daarvan in een kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures en instructies. De certificatie-instelling stelt in overleg met het bedrijf een programma op.

Gecertificeerde bedrijven