Inhoud beoordelingsrichtlijn

De BRL 9321 Industriezand en/of (gebroken) industriegrind is gericht op zand en grind dat bedoeld is voor ongebonden toepassing op de bodem, en dat daarom moet voldoen aan de wettelijke eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

De BRL 9321 leidt tot een NL BSB productcertificaat, een erkend bewijsmiddel in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor wie?

Leveranciers

Processtappen

Om industriezand en/of (gebroken) industriegrind onder deze beoordelingsrichtlijn te kunnen certificeren dient het afkomstig te zijn van een industriële winning, waarbij het materiaal wordt gewonnen of vrijkomt in een beheerst proces. Het materiaal moet een natuurlijke herkomst hebben en uit een "ongeroerde" bodem komen.

Deze beoordelingsrichtlijn is niet bedoeld voor:

  • materiaal dat vrijkomt bij werken van sanering of onderhoud van (water)­bodem.
  • materiaal dat een bewerking heeft ondergaan anders dan scheiden, wassen of breken.
  • hergebruikt materiaal
  • klei, teelaarde, materiaal afkomstig uit deklagen (zie BRL 9335 Grond), alsmede steenslag geproduceerd uit groevesteen (zie BRL 9324 Groevesteen).

Toelatingsonderzoek

Het toelatingsonderzoek voor het productcertificaat bestaat uit de volgende onderdelen:

  • beoordeling van het kwaliteitssysteem van de producent: de certificatie-instel­ling verifieert of het kwaliteitssysteem voldoet aan de gestelde eisen en beoordeelt de doel­treffendheid en juiste toepassing;
  • beoordeling van het geologisch dossier;
  • beoordeling van het product met betrekking tot de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt aan "grond", waarbij onderscheid wordt gemaakt in kwaliteitsklassen.

Verificatieonderzoek

Het verificatieonderzoek omvat de onderdelen, waarbij slechts één partij wordt onderzocht (overeenkomstig de productiecontrole).

In de volgende gevallen kan worden volstaan met een verificatieonderzoek:

  • na een productiestop van een certificaathouder;
  • bij clustering indien (historische) gegevens beschikbaar zijn van het te winnen materiaal, bepaald overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
  • na verplaatsing van een winwerktuig naar een ander wingebied waarvan gegevens beschikbaar zijn waaruit blijkt dat aan de eisen wordt voldaan.

Controle door de certificatie-instelling

Na toekenning van de kwaliteitsverklaring zal er periodiek controle plaatsvinden door de certifica­tie-instelling. Jaarlijks worden 2 controlebezoeken gebracht. De audits worden indien mogelijk gecombineerd met audits vanandere BRL-en, waaronder BRK 2502, CE markering over voor buitenlandse certificatie schema's.

Geldigheidsduur kwaliteitsverklaring

De geldigheidsduur van de kwaliteitsverklaring is onbeperkt, tenzij in het certificatiereglement van de certificatie-instelling een andere geldigheidsduur is voorgeschreven. De certificatie-instelling stelt bij voortduring op basis van de resultaten van de periodieke beoordelingen vast of het certificaat kan worden voortgezet of niet.