Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn BRL 9326 heeft betrekking op schelpen. Schelpen komen voor op de schelpenbanken in de Noordzee, Westerschelde, de Waddenzee en de monding van de Oosterschelde. Door een schelpenzuiger worden de schelpen gewonnen, waarna ze worden gespoeld en gewassen. Na het was- en uitsorteerproces kunnen ze worden toegepast in kruipruimtes als vochtwering, in wegverhardingen en als drainagevoorziening. De milieuhygiënische kwaliteit van schelpen wordt getoetst aan de achtergrondwaarden uit het Besluit Bodemkwaliteit.

Voor wie?

Leveranciers, adviesbureaus, aannemers, gemeente, bevoegd gezag, opdrachtgevers, laboratoria.

Wanneer is het nodig?

Voor het toepassen van schelpen op of in de bodem moet worden voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Met een BRL 9326 NL-BSB productcertificaat wordt aangetoond dat het product voldoet aan de eisen die in deze wetgeving zijn gesteld.

Processtappen

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven met hoeveel vestigingen van uw organisatie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 9326. Na positief advies en besluit ontvangt u het certificaat. U mag daadwerkelijk uw materialen leveren onder certificaat nadat u hiervoor met het certificaat een Ministeriele erkenning via Rijkswaterstaat (Bodem+) heeft ontvangen.
  • Na certificaatverlening controleert de certificatie instelling dat de certificaathouder blijvend voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden minimaal 2 controlebezoeken plaats en worden de werkzaamheden tijdens de productie beoordeeld door Kiwa.