BRL 9335 beschrijft de werkwijze bij het samenvoegen van grond (> 25 m3), beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van (gereinigde) partijen en/of grondstromen grond en baggerspecie conform het Besluit bodemkwaliteit. Indien een bedrijf grond wil samenvoegen bewerken en/of afzetten conform de BRL 9335 dan vereist het Besluit bodemkwaliteit dat dit wordt uitgevoerd door een BRL 9335 gecertificeerd en erkend bedrijf. De werkzaamheden zijn opgenomen in bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een erkenning van het ministerie Infrastructuur & Waterstaat vereist.  De BRL 9335 omvat vier verschillende protocollen:

  • Protocol 9335-1: Milieuhygiënische keuring van Individuele partijen grond.
  • Protocol 9335-2: Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten.
  • Protocol 9335-4: Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten
  • Protocol 9335-9: Keuring voor het vaststellen van de civieltechnische kwaliteit van grond 

De eerste 3 protocollen zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit en leiden tot een SIKB / NL-BSB kwaliteitsverklaring. Protocol 9 beschrijft de civieltechnische kwalificatie van grond. Dit protocol kan alleen in combinatie met één of meerdere van de andere protocollen worden gecertificeerd. Kwaliteitsverklaringen met protocol 9 worden verstrekt als een civieltechnische verklaring.  

Voor wie?

Adviesbureaus, aannemers, gemeente, bevoegd gezag, opdrachtgevers, grondeigenaren, grondbanken, grondreinigers, laboratoria.

Processtappen

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa. Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven voor welk(e) protocol(len) u gecertificeerd wilt worden en (indien relevant) uit hoeveel vestigingen depotlocatie en/of projectlocaties van uw organisatie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Toelatingsonderzoek. Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 9335 en protocol(len). Na positief advies ontvangt u het BRL 9335 certificaat. U mag daadwerkelijk werkzaamheden voor het Besluit bodemkwaliteit gaan uitvoeren, nadat u met het certificaat een erkenning van RWSLeefomgeving (Bodemplus) heeft ontvangen.
  • Na certificaatverlening periodiek een verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden er 2 bedrijfsbezoeken plaats en worden jaarlijks alle bewerkingslocaties bezocht door Kiwa.

De actuele versie van de BRL 9335 en de protocollen zijn te downloaden op de website van SIKB.