Inhoud beoordelingsrichtlijn

Er is een nationale beoordelingsrichtlijn opgesteld voor steenachtige substraten, die worden toegepast als boomgranulaat en als daktuinsubstraat.

Boomgranulaat wordt gebruikt bij aanplant van bomen waar de draagkracht van de bodem van belang is (langs wegen, parkeerplaatsen e.d.). Daktuinsubstraat wordt toegepast als bodemmateriaal op groene daken. Deze substraten bestaan uit een mengsel van natuurlijke steen of gebakken kleiproducten en groenproducten zoals compost, gecomposteerde boomschors of veen.

Deze producten moeten aantoonbaar voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit en worden in dat kader gekwalificeerd als een niet-vormgegeven bouwstof. Met deze beoordelingsrichtlijn kunnen deze producten worden voorzien van een certificaat dat dient als bewijsmiddel voor de milieuhygiënische kwaliteit en het voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Daarbij is het mogelijk onderzoeksgegevens in groepsverband te combineren, wanneer meerdere productie-eenheden vergelijkbare producten leveren.

Voor wie?

Leveranciers, aannemers, toezichthouders, opdrachtgevers, laboratoria.

Wanneer is het nodig?

Bij het toepassen van boomgranulaat of daktuinsubstraat moet worden voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Met het NL-BSB certificaat wordt aangetoond dat het product voldoet aan de eisen van deze wetgeving.

Processtappen

  • Offerte aanvragen bij Kiwa; Kiwa stelt een offerte-overeenkomst op waarin alle uitgangspunten voor het certificatietraject en de periode na certificaatverlening zijn opgenomen.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 9341. Na positief advies en besluit ontvangt u het certificaat. Vervolgens mag U daadwerkelijk onder certificaat leveren nadat u met het certificaat een erkenning van Rijkswaterstaat (via Bodem+) heeft ontvangen.
  • Na certificaatverlening: periodieke verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden minimaal 2 bedrijfsbezoeken plaats.