Inleiding

In de BRL staan de eisen die Kiwa hanteert voor een aanvraag of instandhouding van een procescertificaat voor het transport van drinkwaterchemicaliën. Dit wordt aangeduid als Kiwa ATD en is bedoeld voor de vervoerder van drinkwaterchemicaliën.

Deze BRL vervangt BRL K15001 d.d. 9 november 2009‍.
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden is Kiwa gebonden aan de eisen, als opgenomen in NEN-EN-ISO/IEC 17065.

Toepassingsgebied

Hieronder is schematisch de gehele leveringsketen van drinkwaterchemicaliën weergegeven, van product(ieproces) van de chemicaliën tot en met het gebruik daarvan op een zuiveringsstation van een drinkwaterbedrijf. Het gaat daarbij om de volgende tien ‘schakels’:

1. Het productieproces en het daarbij vervaardigde product;

2. De opslag bij de producent en de door de producent gebruikte laadvoorziening;

3. (optioneel) De levering van chemicaliën aan Nederlandse drinkwaterbedrijven via de chemicaliëndistributeurs (tussenhandel);

4. De bestelling van chemicaliën door Nederlandse drinkwaterbedrijven;

5. Het transport van chemicaliën vanaf de productielocatie naar een zuiveringsstation, eventueel via de chemicaliëndistributeurs;

6. De aflevering van chemicaliën op een zuiveringsstation, onderscheiden in de ontvangst van een tankauto en de daarbij uit te voeren controles;

7. Het daadwerkelijke lossen van chemicaliën op een zuiveringsstation na een positief resultaat van de uitgevoerde controles;

8. De opslag van chemicaliën op een zuiveringsstation;

9. Het zo nodig verdunnen van vloeibare chemicaliën met water;

10. Het uiteindelijke gebruik van chemicaliën in het zuiveringsproces.De leverancier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afgeleverde drinkwaterchemicaliën;  de vervoerder voor de kwaliteit van het transport ervan. Aansluitend aan schakel 6. in het bovenstaande schema vindt vrijgave om te lossen plaats. Op dit moment vindt de daadwerkelijke levering van de drinkwaterchemicaliën plaats en eindigt het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn.

Met het tekenen van de vrachtbrief door het drinkwaterbedrijf op het moment van daadwerkelijke levering vindt de overdracht van de drinkwaterchemicaliën plaats.

De kwaliteit van drinkwaterchemicaliën wordt reeds gewaarborgd middels op basis van de Regeling Materialen en Chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening van het Ministerie van I en W erkende kwaliteitsverklaringen. Het Kiwa Water Mark certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring, die zowel de publiekrechtelijke hygiënische als privaatrechtelijke functionele aspecten omvat. De erkende kwaliteitsverklaringen hebben betrekking op de kwaliteit van de drinkwaterchemicaliën zoals die worden geproduceerd, inclusief de kwaliteitsbeheersing van het productieproces bij de producent. Hiermee zijn de schakels 1. en 2. afgedekt.

Indien de drinkwaterbedrijven drinkwaterchemicaliën betrekken via chemicaliën-distributeurs (tussenhandel), dienen de chemicaliën een erkende kwaliteitsverklaring volgens de Regeling te hebben, waarin de betreffende tussenhandelaar wordt genoemd als leverancier. Hiermee is schakel 3., afgezien van het transport van de chemicaliënproducent naar de distributeur en van de distributeur naar de eindgebruiker, afgedekt.

De schakels 4., 8., 9. en 10. in de leveringsketen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de drinkwaterbedrijven en daarmee buiten het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn.