De producten zijn bedoeld voor het transport van drinkwater en ongezuiverd water bij temperaturen tot 50 °C. De producten met de nominale afmetingen van DN 25 tot DN 3000 kunnen toegepast woirden in bovengrondse toepassingen. De buizen en fittingen zijn voorzien van trekvaste en niet-trekvaste verbindingen met en zonder rubberen afdichtings elementen.

Procedure voor het krijgen van kwaliteitsverklaring

Toelatingsonderzoek

Het uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen (product)eisen inclusief beproevingsmethoden en omvatten, afhankelijk van de aard van het te certificeren product:

• (Monster)onderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de product- en prestatie-eisen;

• Beoordeling van het productieproces;

• Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema;

• Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures.

Certificaatverlening

Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de beslisser. Deze beoordeeld de resultaten en stelt vast of het certificaat kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat het certificaat kan worden verleend.