Door branchepartijen is samen met Kiwa een processchema ontwikkeld waarin dit ITO-proces beschreven is. In het schema K21031 Beheer ITO van Brandbeveiligingsvoorzieningen zijn eisen gesteld aan het proces én de belanghebbenden die verantwoordelijk zijn in dit proces.

Het toepassingsgebied van het schema K21031 is als volgt gedefinieerd:

  1. Het implementeren van het beheerssysteem ten aanzien van Inspectie, Testen en Onderhoud (ITO) op basis van de documenten, die de uitgangspunten en doelstellingen van de brandbeveiligings- en brandbestrijdingsvoorzieningen beschrijven en uitvoeren.
  2. Het leveren van supervisie op het inspecteren, testen en onderhouden van brandbeveiligings- en brandbestrijdingsvoorzieningen op basis van het ITO-plan.

Internationale toepassing van de K21031 Beheer van ITO van Brandbeveiligingsvoorzieningen
De toepassing van internationale normen maakt het mogelijk om de ‘BRL-K21031 Het procescertificatieschema voor het Beheer van Inspecteren, Testen en Onderhouden (ITO) van brandbeveiligingsvoorzieningen’ internationaal toe te passen.

Zorgplicht
Het hebben van bovengrondse opslaginstallaties vraagt om een zorgplicht. Dit ter voorkoming van gevaarlijke situaties voor mens en milieu. Preventie heeft hierbij de drijfveer “het is beter voorkomen door bestrijden”. De ervaring leert echter dat preventie alleen niet voldoende is. Het kunnen bestrijden van een brand is een keiharde noodzaak voor dit soort opslaginstallaties. Het hebben van een bedrijfszeker brandbestrijdingssysteem maakt dus onderdeel uit van deze zelfde zorgplicht. 

Het ITO-Proces binnen managementsystemen
Het ITO-proces kan goed toegepast worden binnen diverse managementsystemen die invulling geven aan de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Denk hierbij aan de volgende normen:

  • ISO9001; Quality management systems
  • ISO55001; Asset management - Management systems 
  • ISO19600; Compliance management systems 
  • ISO22301; Societal security - Business continuity management systems 

Het ITO-Proces binnen de Plan-Do-Check-Act cyclus:
De vergunninghouder is samen met de vergunningverlener verantwoordelijk om de basis-ontwerp-eisen betreffende de brandveiligheidsvoorzieningen om te zetten in een brandveiligheidsbeheerssysteem. In dit beheerssysteem moet op componentniveau inzichtelijk gemaakt worden, wanneer een component geïnspecteerd, getest en onderhouden moeten worden door wie en waarom. 

Door het vullen van al deze onderdelen in het beheerssysteem wordt het detailontwerp van het ITO-plan gerealiseerd (Plan-fase). 

In de Do-fase wordt op basis van dit ITO-plan sturing gegeven aan de tijdigheid van acties, de registraties van de uitvoering van de activiteiten in het plan en de resultaten van deze activiteiten.

In de Check-fase moeten de resultaten geëvalueerd worden en daar waar nodig moet sturing worden gegeven aan eventuele herstelacties of corrigerende maatregelen op componentniveau (Act-fase). 

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP, onderdeel van Kiwa Fire Safety & Security, is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.