Een bedrijf kan zich op basis van onderstaande schema’s laten certificeren:

  • CCV Certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties
  • CCV Certificatieschema Installeren Brandmeldinstallaties
  • CCV Certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallaties

Het onderhouden van een brandmeldinstallatie is niet automatisch opgenomen in de certificering ‘Leveren’. Indien een bedrijf naast het ‘Leveren’ zelf ook het onderhoud uitvoert dient het bedrijf op basis van 2 certificatieschema’s een certificering aan te vragen. Het installatiewerk is wel opgenomen in het Certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties.

Voor wie? 

(Brand)beveiligingsbedrijven, Branddetectiebedrijven, Brandmeld installatiebedrijven, Brandmeld onderhoudsbedrijven. 

Wanneer is het nodig? 

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed. De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar áls er brand uitbreekt is de schade zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan veel dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden gesignaleerd of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen brand. Voorkómen is veel beter én goedkoper dan blussen.

Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende branddetectie en -alarmapparatuur, kleine blusapparaten of zelfs sprinklers. Maar ook door veiligheid te organiseren. Denk aan het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of in vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren.

Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn. Om de eindgebruiker te helpen, zijn er regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven. Een Kiwa NCP certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf.

Met een certificering kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven.

Processtappen 

Het schema stelt eisen aan het product, zoals het Programma van Eisen, het Ontwerp, het beveiligingsplan, opleveringsrapport en certificaat brandmeld (BMI). Daarnaast worden eisen gesteld aan het proces van Installatie tot Onderhoud van het brandmeld systeem en aan het kwaliteitssysteem, zoals o.a. personeel, documentenbeheer en werkinstructies.

Certificatieproces
Certificatie van uw bedrijf als Kiwa NCP erkend branddetectiebedrijf, installatiebedrijf BMI of onderhoudsbedrijf BMI begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te
stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voor branddetectiebedrijf, installatiebedrijf of onderhoudsbedrijf voldoen. 

Gecertificeerde bedrijven
Voor gecertificeerde bedrijven, klik op de betreffende link hieronder:
Leveren brandmeldinstallaties
Installeren brandmeldinstallaties
Onderhouden brandmeldinstallaties

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.

Basisontwerp Opsteller
Kiwa NCP biedt de mogelijkheid tot certificering als Basisontwerp Opsteller. Kiwa NCP heeft hierdoor voor de Basisontwerp Opstellers zelf een Beoordelingsrichtlijn opgesteld, de BRL-K21027 Beoordelingsrichtlijn Erkend Basisontwerp Opsteller.