Inhoud beoordelingsrichtlijn

Deze Europese norm is van toepassing voor:

  • Een producent van vliegas (inclusief eventuele depots).
  • Een overslagstation welke daarmee het recht verkrijgt om het onder CE-certificatiemerk toegeleverde cement eveneens onder het CE-certificatiemerk op de markt te brengen.

Het af te geven certificaat wordt aangeduid als CE conformiteitscertificaat. De systematiek is vastgelegd in NEN-EN 450-1.

Resultaten die zijn verkregen in het kader van de beoordeling van de producent en de producten ten behoeve van de CE-markering van cement kunnen mede gebruikt worden voor de beoordeling bij eventuele certificering volgens de BRL 2505.

Voor wie?

Producenten van vliegas.

Wanneer is het nodig?

Voor het leveren van vliegas met een CE conformiteitscertificaat.

Processtappen

Toelatingsonderzoek
Het toelatingsonderzoek wordt gestart na ontvangst van een schriftelijke aanvraag. Het toelatingsonderzoek bestaat uit een initiële beoordeling en monstername.

Initiële beoordeling van een productielocatie
Een team van de certificatie-instelling beoordeelt het kwaliteitssysteem. Van te certificeren cement(en) zal tijdens de initiële beoordeling monster(s) worden getrokken en voor onderzoek worden aangeboden aan zowel het verificatielaboratorium als het bedrijfslaboratorium.

Afgifte van een certificaat.
Nadat aangetoond is dat wordt voldaan aan de gestelde eisen zal een certificaat worden afgegeven. Direct na afgifte van dit certificaat, dan wel zoveel eerder als mogelijk, begint de controleperiode.

Stageperiode
Gedurende de stageperiode van drie maanden moet de producent de autocontrole uitvoeren volgens de bepalingen van de EN 450-1. De minimale frequentie van monsterneming en onderzoek wordt gegeven in deze norm. In de stageperiode worden door de certificatie-instelling drie aanvullende monsters per te certificeren cement genomen.

Audits en inspectiebezoeken
Eenmaal per jaar wordt een aangekondigde audit van het kwaliteitssysteem uitgevoerd, waarbij ook de genomen monsters over dat jaar en de autocontrole beoordeeld worden.