Ontwerpers of beheerders van energie-infrastructuur stellen zich vragen als: Welke technieken kunnen het beste worden toegepast, waar moet capaciteit worden opgesteld en hoe kunnen klanten het beste worden aangesloten?

Verder zijn er vragen als:

- is een warmtenet wel economisch optimaal uitgelegd?

- is er sprake van desinvestering in het bestaande gasnetwerk?

Dit zijn vragen die spelen bij ontwerpers en exploitanten van nieuwe en bestaande energie-infrastructuur. Hierbij wordt gedacht aan eigenaren van warmtenetten, beheerders van industrie-terreinen met eigen energieopwekking, project ontwikkelaars met (groene) woonwijken, beheerders van gebouwencomplexen etc.

Kiwa Technology kan een technisch/economische analyse maken van al dan niet complexe energievoorzieningsystemen in de conceptfase. Aan de hand van een blokschema wordt de configuratie van een energievoorzieningsysteem geoptimaliseerd. Hiermee krijgt men inzicht in de economische haalbaarheid van de diverse varianten van een dergelijk systeem.

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden, worden eerst de relevante opties en de energievraag geinventariseerd. Op basis hiervan zullen wij de berekeningen uitvoeren en advies geven over de beste keuze en de kosten die hieruit voortvloeien. Deze resultaten geven inzicht in de belangrijkste parameters. Eventueel kunnen vervolgens de modellen verder verfijnd worden.

Optinet

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de applicatie OptiNet. Met behulp van een blokschema wordt de structuur van de energievoorziening vastgesteld en inzichtelijk gemaakt. In het zo geformuleerde model worden de optimale op te stellen capaciteiten en de momentane inzet van energieopwekking- en conversie apparaten bepaald. Eventueel transport- en opslag kunnen ook worden geoptimaliseerd. De berekeningen zijn gebaseerd op lineair programmeren.

OptiNet is door Kiwa Technology zelf ontwikkeld. Daarom is het mogelijk om, desgewenst, aanpassingen te maken in de applicatie om de uitkomsten nog beter bij uw wensen te laten aansluiten.