Dit geldt voor u als eigenaar van (comptabele) meters of meetsystemen, als gasnetbeheerder, of als gasmeetbedrijf.

Gasmeters en EVHI’s die in Nederland worden gebruikt voor comptabele doeleinden bij verbruikers met een jaarafname van 170.000 m3n of minder zijn onderworpen aan de Metrologiewet. Verispect is belast met het toezicht op de naleving en de handhaving van de Metrologiewet. De bepalingen voor het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid en erkenning als meetverantwoordelijke zijn opgenomen in de Meetvoorwaarden Gas-RNB. Vanuit deze Meetvoorwaarden Gas ziet Verispect toe op het door de meetbedrijven toegepaste systeem van systematische (steekproefsgewijze) periodieke controle van alle in gebruik zijnde gasmeters en EVHI’s. Het door de meetbedrijven toegepaste controlesysteem is beschreven in het door de Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMN) opgestelde Reglement Meterpools. In dit Reglement zijn alle taken en verantwoordelijkheden van de deelnemende meetbedrijven vermeld, evenals nadere regels over de uitvoering van de aan de meterpools verbonden werkzaamheden. Kiwa Technology heeft bij de uitvoering van deze werkzaamheden een coördinerende en controlerende taak. Ten aanzien van deze controlerende taak heeft Kiwa een samenwerkingsovereenkomst met Verispect.

Voortvloeiend uit deze samenwerkingsovereenkomst beschikt Kiwa Technology over een beschreven en door Verispect goedgekeurd en geaccepteerd kwaliteitssysteem. Kiwa Technology controleert hierbij de correcte en tijdige uitvoering van de aan de Gasmeterpool verbonden werkzaamheden van zowel meetbedrijven als controlebedrijven. Van de rapportage hierover ontvangt Verispect een afschrift.

Nederlandse meetbedrijven, die overwegen om zich aan te sluiten bij de Gasmeterpool, dienen hiertoe contact op te nemen met de Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMN).