De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) is regelinghouder van het reglement 'Geborgde Pluimveedierenarts'. De SGD heeft de certificering middels een aanbesteding gegund aan de certificerende instantie Kiwa VERIN, waarmee een overeenkomst is gesloten. Kiwa VERIN zal beoordelen of pluimveedierenartsen conform de criteria van het reglement 'Geborgde Pluimveedierenarts' en bijbehorend beoordelings- en beslissingsprotocol opgenomen kunnen worden in het register 'Geborgde Pluimveedierenarts'. Dit register is in te zien op de website van de Geborgde Dierenarts (www.geborgdedierenarts.nl). Om dit te kunnen beoordelen zal Kiwa VERIN een administratieve ingangsaudit uitvoeren en een fysieke audit op de praktijk. Om deel te nemen dient u allereerst het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden naar Kiwa VERIN. U ontvangt vervolgens een informatiepakket van Kiwa VERIN. Dit informatiepakket bestaat o.a. uit het Reglement 'Geborgde Pluimveedierenarts', het beoordelings- en beslissingsprotocol en de deelnemersovereenkomst met Kiwa VERIN in tweevoud. Op het moment dat de ondertekende deelnemersovereenkomsten retour ontvangen zijn door Kiwa VERIN, wordt er een administratieve ingangsaudit uitgevoerd door Kiwa VERIN op basis van de door u aangeleverde informatie. Wanneer u voldoet aan de criteria voor inschrijving van het Reglement 'Geborgde Pluimveedierenarts' wordt u opgenomen in het Register 'Geborgde Pluimveedierenarts. Vervolgens wordt er een afspraak met u gemaakt voor het uitvoeren van de fysieke audit op de dierenartsenpraktijk. Daarnaast wordt elk kwartaal gecontroleerd of de registratie in IKB CRA compleet is. Deze controleresultaten worden elk kwartaal door Kiwa VERIN aan u medegedeeld en 2 keer per jaar wordt er een beoordeling uitgevoerd op deze controleresultaten. De bevindingen worden (digitaal) ter beschikking gesteld aan de betreffende dierenarts.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van het Reglement Geborgde Pluimveedierenarts.

Voor meer informatie en voor actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Formulieren
Klik hier voor het aanmeldformulier ten behoeve van de deelname aan de regeling Geborgde Pluimveedierenarts.
Klik hier voor het mutatieformulier Geborgde Pluimveedierenarts.

Geschillenreglement
Klik hier voor het geschillenreglement Geborgde Pluimveedierenarts.

Klachten
Dierenartsen die klachten hebben over de uitvoering van de audits of de beoordeling kunnen contact opnemen met Kiwa VERIN via info@kiwaverin.nl. Klachten of bezwaren tegen de inhoud van de regeling of overige klachten kunnen rechtstreeks worden gericht aan het secretariaat van de SGD via info@geborgdedierenarts.nl.