Organisaties die voldoen aan de normen uit dit certificatieschema tonen aan dat zij bewust en systematisch omgaan met:

 • het in kaart brengen van risico’s
 • het beperken van risico’s met adequate maatregelen
 • het veilig melden van incidenten
 • het verbeteren van de veiligheidscultuur
 • het nemen van gepaste maatregelen na incidenten
 • het leren van wat fout ging en van wat goed ging

NTA compatibiliteit
De uitgave voor ziekenhuiszorg is compatibel met de Nederlands Technische afspraak (NTA) 8009. De compatibiliteit is beoordeeld door de Raad voor Accreditatie

Zorginstellingen die willen aantonen dat zij systematisch aan veiligheid werken.

Deze norm is noodzakelijk voor die organisaties die willen voldoen aan de eisen die gesteld worden door HKZ en de wens hebben te komen tot een HKZ gecertificeerde organisatie.

klik hier voor meer informatie over HKZ.

Binnen het certificatietraject onderscheidt Kiwa een aantal processtappen fasen:

 • Offerte-aanvraag: Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij Kiwa voor de beoordeling van het managementsysteem.
 • Contract: Gaat u keuze uit naar Kiwa als partner in uw certificatieproces, dan kunt u het contract afsluiten. Bij de offerte is een overeenkomst gevoegd.
 • Proefaudit : Voorafgaand aan het certificatietraject kunt u een proefaudit laten uitvoeren. De proefaudit is optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van de norm.
 • Initieel Bezoek en documentatiebeoordeling: Voordat de eigenlijke certificatie audit plaats vindt, brengen wij een inleidend bezoek aan uw organisatie. Het traject start met een beoordeling van onder andere uw (digitale) documenten op het voldoen aan de eisen van de gekozen certificatienorm(en). De documentatiebeoordeling en het initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.
 • Certificatie audit (Initiële Audit): Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. Aan de hand van interviews met managementleden en medewerkers zal KIWA zich tijdens de audit richten op de vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog worden verloren.
 • Periodieke audits : Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een audit. Ook deze audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden.
 • Hercertificatie : Het advies is om vier maanden voor de vervaldatum dient een hercertificatie audit plaats te laten vinden om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen.