De GHOR valt direct onder de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. De GHOR is integraal onderdeel van de veiligheidsketen. Binnen het werkveld van de GHOR worden drie (hoofd)processen onderscheiden: Preventieve Openbare Gezondheidszorg; Somatische Geneeskundige Hulpverlening en Psychosociale Geneeskundige Hulpverlening. Binnen het werkveld van de GHOR zijn 32 (operationele) functies beschreven.

Deze norm is noodzakelijk voor die organisaties die willen voldoen aan de eisen die gesteld worden door HKZ en de wens hebben te komen tot een HKZ gecertificeerde organisatie.
Klik hier voor meer informatie over HKZ. 

Binnen het certificatietraject onderscheidt Kiwa een aantal processtappen en fasen:

  1. Offerte-Aanvraag: Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij Kiwa voor de beoordeling van het managementsysteem.
  2. Contract: Gaat u keuze uit naar Kiwa als partner in uw certificatieproces, dan kunt u het contract afsluiten. Bij de offerte is een overeenkomst gevoegd.
  3. Proefaudit : Voorafgaand aan het certificatietraject kunt u een proefaudit laten uitvoeren. De proefaudit is optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van de norm.
  4. Initieel Bezoek en documentatiebeoordeling: Voordat de eigenlijke certificatie audit plaats vindt, brengen wij een inleidend bezoek aan uw organisatie. Het traject start onder andere met een beoordeling van uw (digitale) documenten op het voldoen aan de eisen van de gekozen certificatienorm(en). De documentatiebeoordeling en het initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.
  5. Certificatie audit (Initiële Audit): Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. Aan de hand van interviews met managementleden en medewerkers zal KIWA zich tijdens de audit richten op de vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog worden verloren.
  6. Periodieke audits : Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een audit. Ook deze audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden.
  7. Hercertificatie : Ongeveer 4 maanden voor de vervaldatum van het certificaat plant Kiwa met u een hercertificatie audit in om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen.