Het certificatieschema is gebaseerd op het bestaande HKZ-certificatieschema Patiëntveiligheid (uitgave voor ziekenhuiszorg) dat is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen voor de Zorg en Welzijn in 2009. Het certificatieschema is compatibel met de NTA 8009 voor Ziekenhuizen.

Cliënten en patiënten moeten er vanuit kunnen gaan dat de zorg die zij ontvangen veilig is. De overheid (VWS) stimuleert daarom het implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem binnen organisaties. VWS wil dat in de nabije toekomst alle zorginstellingen aantonen dat zij systematisch werken aan veiligheid. Daarom heeft HKZ samen met zorgverleners, bestuurders, financiers en cliëntenorganisaties het HKZ-certificatieschema Cliënt-/Patiëntveiligheid ontwikkeld. Het schema is bruikbaar binnen de hele sector Zorg & Welzijn, ongeacht of een instelling al werkt met HKZ. Voor ziekenhuizen en organisaties die ziekenhuiszorg verlenen is een speciale uitgave van dit schema beschikbaar: Cliënt-/Patiëntveiligheid, Uitgave voor Ziekenhuiszorg.

Organisaties die voldoen aan de normen uit dit certificatieschema tonen aan dat zij bewust en systematisch omgaan met het in kaart brengen van risico’s:

 • het beperken van risico’s met adequate maatregelen
 • het veilig melden van incidenten
 • het verbeteren van de veiligheidscultuur
 • het nemen van gepaste maatregelen na incidenten
 • het leren van wat fout ging en van wat goed ging


Deze norm is noodzakelijk voor die organisaties die willen voldoen aan de eisen die gesteld worden door HKZ en de wens hebben te komen tot een HKZ gecertificeerde organisatie. Klik hier voor meer informatie over HKZ. 

Binnen het certificatietraject onderscheidt Kiwa een aantal processtappen en fasen:

 1. Offerte-aanvraag: Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij Kiwa voor de beoordeling van het managementsysteem. 
 2. Contract: Gaat u keuze uit naar Kiwa als partner in uw certificatieproces, dan kunt u het contract afsluiten. Bij de offerte is een overeenkomst gevoegd.
 3. Proefaudit : Voorafgaand aan het certificatietraject kunt u een proefaudit laten uitvoeren. De proefaudit is optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van de norm.
 4. Initieel Bezoek en documentatiebeoordeling: Voordat de eigenlijke certificatie audit plaats vindt, brengen wij een inleidend bezoek aan uw organisatie. Het traject start met een beoordeling van onder andere uw (digitale) documenten op het voldoen aan de eisen van de gekozen certificatienorm(en). De documentatiebeoordeling en het initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.
 5. Certificatie audit (Initiële Audit): Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. Aan de hand van interviews met managementleden en medewerkers zal KIWA zich tijdens de audit richten op de vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog worden verloren.
 6. Periodieke audits : Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een audit. Ook deze audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden.
 7. Hercertificatie : Het advies is om vier maanden voor de vervaldatum dient een hercertificatie audit plaats te laten vinden om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen.