De activiteiten in de verschillende instanties die sociaal cultureel werk bieden lopen uiteen. Van een kaartje leggen en biljarten tot creatieve kinderclubs en toneel. Maar bij alles wordt één ding niet uit het oog verloren: sociaal cultureel werk is er om een leefbare en veilige samenleving te creëren. Een doel waar samen met de bewoners van een wijk of buurt aan gewerkt wordt.

Het welzijnswerk voor ouderen bevordert sociale contacten tussen ouderen onderling. Maar ook de contacten tussen ouderen en jongeren. Het biedt ontspanning en ontplooiing aan, maar ook informatie en advies.

Organisaties die zich bezig houden met:

- geestelijke gezondheidszorg
- gehandicaptenzorg
- jeugdzorg
- kinderopvang

- thuiszorg, verpleging en verzorging
- welzijn & maatschappelijke dienstverlening

Deze norm is noodzakelijk voor die organisaties die willen voldoen aan de eisen die gesteld worden door HKZ en de wens hebben te komen tot een HKZ gecertificeerde organisatie.

Binnen het certificatietraject onderscheidt Kiwa een aantal processtappen en fasen:


Offerte-aanvraag: Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij Kiwa voor de beoordeling van het managementsysteem.
Contract: Gaat u keuze uit naar Kiwa als partner in uw certificatieproces, dan kunt u het contract afsluiten. Bij de offerte is een overeenkomst gevoegd.
Proefaudit : Voorafgaand aan het certificatietraject kunt u een proefaudit laten uitvoeren. De proefaudit is optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van de norm.
Initieel Bezoek en documentatiebeoordeling: Voordat de eigenlijke certificatie audit plaats vindt, brengen wij een inleidend bezoek aan uw organisatie. Het traject start met een beoordeling van uw (digitale) handboek op het voldoen aan de eisen van de gekozen certificatienorm(en). De documentatiebeoordeling en het initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.
Certificatie audit (Initiële Audit): Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. Aan de hand van interviews met managementleden en medewerkers zal KIWA zich tijdens de audit richten op de vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog worden verloren.
Periodieke audits : Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een audit. Ook deze audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden.
Hercertificatie : Tenminste twee maanden voor de vervaldatum dient een hercertificatie audit plaats te vinden om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen.