De termen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg gaan langzaamaan over in zorg met verblijf en zorg zonder verblijf. Ruim de helft van de verpleeghuizen is gefuseerd met één of meer verzorgingshuizen. Verder veranderen verzorgingshuizen in woonzorggebouwen. Ook leveren intramurale instellingen steeds meer zorg waarvoor opname niet nodig is en neemt het aantal thuiszorginstellingen toe.

Hoewel er onderscheid wordt gemaakt naar verpleging en verzorging, is in de praktijk dit onderscheid niet altijd even duidelijk. De keuze of de zorg wordt verleend door een verzorgende of verpleegkundige hangt sterk af van het doel van de te geven zorg. Verzorging richt zich dan vooral op de algemene dagelijkse levensbehoefte van de zorgvrager en verpleging meer op de zorg rond een ziekte of aandoening. Deze zorg kan intramuraal (verpleeg -of verzorgingshuis) of extramuraal (thuiszorg) geboden worden door thuiszorgorganisaties, welzijnswerk, verpleeghuizen of verzorgingshuizen. 

De HKZ-norm Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties is noodzakelijk voor zorgorganisaties die willen voldoen aan de HKZ-eisen en de wens hebben te komen tot een HKZ gecertificeerde organisatie. Binnen het HKZ VV&T-certificatietraject onderscheidt Kiwa een aantal processtappen en fasen:

  • Offerte-aanvraag: Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij Kiwa voor de beoordeling van het managementsysteem.
  • Contract: Kiest u voor Kiwa als partner in uw certificatieproces, dan kunt u het contract afsluiten. Bij de offerte is een overeenkomst gevoegd.
  • Proefaudit : Voorafgaand aan het certificatietraject kunt u een proefaudit laten uitvoeren. De proefaudit is optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van de norm.
  • Initieel bezoek en documentatiebeoordeling: Voordat de eigenlijke certificatie audit plaatsvindt, brengen wij een inleidend bezoek aan uw organisatie. Het traject start onder andere met een beoordeling van uw (digitale) documenten op het voldoen aan de eisen van de gekozen certificatienorm(en). De documentatiebeoordeling en het initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.
  • Certificatie audit (Initiële Audit): Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. Aan de hand van interviews met managementleden en medewerkers richt Kiwa zich tijdens de audit op de vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog worden verloren.
  • Periodieke audits : Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een audit. Ook deze audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden.
  • Hercertificatie : Ongeveer 4 maanden voor de vervaldatum van het certificaat plant Kiwa met u een hercertificatie audit in om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen.