Inhoud beoordelingsrichtlijn

BRL K11002 borgt milieuprofiel voor betonnen infraproducten. 

Duurzaamheid wordt als thema steeds belangrijker in de markt. Dat is al merkbaar bij publieke opdrachtgevers zoals rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Zij stellen bestekken op, al of niet met behulp van EMVI criteria, waarin duurzaamheid een rol speelt. Daarnaast hebben ook de producenten van bijvoorbeeld betonnen infraproducten als bestrating materialen en zetsteen voor dijkversterking hebben meer en meer met duurzaamheid te maken. Zij moeten zo goed mogelijk inspelen op de in de bestekken gestelde eisen om hun producten te mogen leveren.

In veel van die bestekken waarin duurzaamheid een rol speelt worden eisen geformuleerd die betrekking hebben op de milieukosten indicator (MKI waarde) en/of het percentage secundaire materialen (circulariteit). De MKI- waarde wordt afgeleid van een Life-Cycle-Analyse (LCA) en vormt samen met het toegepaste percentage secundaire materialen het milieuprofiel van een product.

Voor wie?

Het certificatieschema is bedoeld voor producenten van betonnen infraproducten die naar hun opdrachtgevers toe aan willen tonen dat ze voldoen aan de gevraagde duurzaamheidseisen. Ook kan het certificaat garanderen dat er bij levering wordt voldaan aan de bestekspecificaties. Daarnaast zijn er voordelen in het beperken van het aantal controles op de productielocatie, een eenduidige toetsmethode en meer uniformiteit in eisen vanuit de opdrachtgever.

Toetsing bij fabrikanten zélf; einde van een lacune

De nieuwe BRL K11002 is door Kiwa samen met de branchevereniging van fabrikanten van betonnen bestratingsmaterialen BeST ontwikkeld. De beoordelingsrichtlijn BRL K11002 toetst of fabrikanten hun producten conform vereiste milieuprofielen vervaardigen. De nieuwe BRL kijkt daarmee ‘achter de voordeur’ van de fabrikanten; een lacune in veel andere duurzaamheidskeurmerken. Deze nieuwe Beoordelingsrichtlijn toetst zaken als aard en herkomst van grondstoffen, mengselsamenstellingen, gebruik van secundaire grondstoffen, gegevens over energiegebruik, gekwalificeerd personeel, gevalideerde softwaretools en conformiteit aan (inter-) nationale normen en regels. De afgegeven Duurzaamheidsverklaring aan de producent leidt tot gewaarborgde milieuprofielen voor de beschreven producten.

Wanneer is het nodig?

Met de introductie van de Beoordelingsrichtlijn K11002 ‘Genereren van Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ krijgen opdrachtgevers in de GWW-sector een praktische, uniforme toetsing in handen. Datgene wat bijvoorbeeld een gemeente voorschrijft aan milieuprofielen voor betonstraatstenen, betontegels, betonbanden, grasbetontegels en zetstenen voor dijkversterking krijgt die gemeente op de bouwplaats daadwerkelijk geleverd. Daardoor hoeven gemeenten niet zelf controles op deze producten uit te voeren. Voordeel voor de opdrachtgevers is voorts dat er meer uniformiteit in bestekeisen mogelijk is.

Processtappen

  1. De producent dient een aanvraag in voor certificatie bij Kiwa
  2. Kiwa stuurt de producent een vrijblijvende offerte
  3. De producent zorgt dat hij alle vereiste gegevens, de vereiste externe Life-Cycle-Analyse (LCA) en zijn interne kwaliteitssysteem op orde heeft
  4. Kiwa maakt een afspraak voor een initiële audit op de productielocatie
  5. Bij goed gevolg beoordeelt een Kiwa-reviewer het initiële auditrapport
  6. Bij een positieve review wordt het systeemcertificaat BRL K11002 verstrekt
  7. Vervolgens wordt 1 keer per jaar een audit uitgevoerd op de productielocatie
Gecertificeerde bedrijven